Система показників оцінювання гармонійного розвитку підприємств в умовах глобалізації бізнесу

2021;
: сс. 59 - 81
Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Розглянуто міжнародні та вітчизняні доробки за проблемою виокремлення показників оцінювання гармонійного розвитку підприємств. На основі систематизації існуючих підходів до формування та складу індикаторів, наведених у міжнародних стандартах та наукових дослідженнях за окресленою проблематикою, розвинуто систему показників оцінювання гармонійного розвитку, адаптовану для потреб вітчизняних підприємств. Запропоновано формувати систему показників оцінювання гармонійного розвитку суб’єктів господарювання у розрізі відповідних сфер та критеріїв «результативність», «розвиток», «взаємодія із стейкхолдерами». Останнє дозволить повною мірою врахувати як специфіку досліджуваного явища, так й особливості адаптації ідей гармонійного розвитку у бізнес практиці.

 1. Global Reporting Initiative (GRI). Retrieved from: https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx (Accessed: 25.05.2020).
 2. Staniškis, Jurgis & Arbaciauskas, Valdas (2019). Sustainability Performance Indicators for Industrial Enterprise Management. Environmental Research, Engineering and Management. No 2(48), 42-50. doi:10.5755/j01.erem.48.2.13.
 3. Dow Jones Sustainability World Index. Retrieved from: https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/ dow-jones-sustainability-world-index/#overview (Accessed: 2.12. 2020).
 4. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Retrieved from: https://www.wbcsd.org (Accessed: 2.12. 2020).
 5. MSCI KLD 400 SOCIAL INDEX METHODOLOGY. Retrieved from: https://www.msci.com/eqb/ methodology/meth_docs/MSCI_KLD_400_Social_Index_Methodology_May2018.pdf (Accessed: 2.02. 2021).
 6. Артеменко В.Б. (2006). Індикатори стійкого соціально-економічного розвитку регіонів. Регіональна економіка. № 2., 90-97.
 7. Васильчук І. П. (2012). Оцінка діяльності корпорацій в контексті сталого розвитку. Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 2, 39–44.
 8. Довгань Л.Є. та Сімченко Н.О. (2008). Сучасні аспекти сталого розвитку машинобудівних підприємств. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики,№3, 71 – 83.
 9. Кирич Н. Б., Мельник Л.М., Погайдак О. Б.(2015).Сталий розвиток суб’єктів господарювання: сутність та фактори впливу (Європейські акценти). ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ, №2., 151 – 155.
 10. Лопатинський Ю.М., Тодорюк С.І. (2015). Детермінанти сталого розвитку аграрних підприємств: монографія. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 220 с.
 11. Ahmad, S., Kuan, Y. W., & Rajoo, S. (2019). Sustainability indicators for manufacturing sectors: IMS. Journal of Manufacturing Technology Management, 30(2), 312-334. doi:http://dx.doi.org.ezproxy.kingston.ac.uk/ 10.1108/JMTM-03-2018-0091.
 12. Andrieu N, Piraux M, Tonneau JP (2007). Design of sustainability indicators of the production systems in Brazilian semi-arid area by the analysis of biomass flows. International Journal of Sustainable Development. doi:10(1/2), 106-121.
 13. Azapagic А., Perdan S. (2000). Indicators of Sustainable Development for Industry: A General Framework, Process Safety and Environmental Protection, Volume 78, Issue 4, 243-261. ISSN 0957-5820, https://doi.org/10.1205/095758200530763.
 14. Bansal, P. (2005). Evolving sustainability: a longitudinal study of corporate sustainable development. Strategic Management Journal. 26, 197-218. Journal of Leadership, Accountability and Ethics. Vol. 10(1). 58 – 75.
 15. Feil, Alexandre & Quevedo, Daniela & Schreiber, Dusan. (2015). Selection and identification of the indicators for quickly measuring sustainability in micro and small furniture industries. Sustainable Production and Consumption. Vol.3. 34-44. ISSN 2352-5509, https://doi.org/10.1016/j.spc.2015.08.006.
 16. Hak, Tomas & Moldan, Bedřich & Dahl, Arthur. (2007). Sustainability Indicators: A Scientific Assessment. SCOPE 67.
 17. Neely, A., Richards, H., Mills, J., Platts, K. and Bourne, M. (1997). Designing performance measures: a structured approach. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 17 No. 11, 1131-1152. https://doi.org/10.1108/01443579710177888.
 18. Rahdari, Amir & Anvary Rostamy, Ali. (2015). Designing a General Set of Sustainability Indicators at the Corporate Level. Journal of Cleaner Production. 108. 1-15. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.05.108.
 19. Каминський П. Д. Удосконалення механізму сталого розвитку промислового підприємства в умовах нестабільної кон’юнктури: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / П.Д. Каминський ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. − Донецьк, 2004. – 22с.
 20. Мельник Л. Г. (2005). Основи стійкого розвитку: Посібник для перепідготовки фахівців. – Суми: Університетська книга.
 21. Харчук В.Ю. (2020). Генезис поняття “гармонійний розвиток суб’єктів господарювання”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вип. 2, № 2, 154–168.
 22. Харчук В.Ю. (2020). Метод обґрунтування та виокремлення сфер гармонійного розвитку підприємств. ЕКОНОМІКА: реалії часу. №6 (52), 109 – 116.
 23. Kharchuk V., Omelianchuk A. (2020). Analysis of GRI and CSR Reports, submitted by Ukrainian Companies. Modern Economics, 24(2020), 200-204. https://doi.org/10.31521/modecon.V24(2020)-32.
 24. ISO 14001:2015 Environmental management systems — Requirements with guidance for use. Retrieved from: https://www.iso.org/standard/60857.html (Accessed: 22.02.2021).
 25. ISO (2010), “ISO 26000 – social responsibility, Guidance for social responsibility: international organization for standardization”. Retrieved from: www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm (Accessed: 22.02.2021).
 26. ISO (2013), “ISO/IEC 27001 – information security management”. Retrieved from: https://www.iso.org/ isoiec-27001-information-security.html (Accessed: 22.02.2021).
 27. ISO (2017), “ISO 20121:2012 – event sustainability management systems – requirements with guidance for use”. Retrieved from: https://www.iso.org/standard/54552.html (Accessed: 22.02.2021).
 28. Назаренко, Т.П. (2009). Аналіз стану наукових досліджень питань маржинального аналізу. Вісн. ЖДТУ. № 1 (47), 76–81.
 29. Нікітченко О. Ю. (2013) Промислова екологія (конспект лекцій для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 “Охорона праці”). Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 164с.
 30. Організація Об’єднаних Націй в Україні. Цілі сталого розвитку 2016-2030. Retrieved from: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku (Accessed: 22.02.2021).
 31. Мельник О. Г. (2010). Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій: монографія. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 344 с.
 32. Azapagic А., Perdan S. (2000) Indicators of Sustainable Development for Industry: A General Framework, Process Safety and Environmental Protection, Volume 78, Issue 4, 243-261. ISSN 0957-5820, https://doi.org/10.1205/095758200530763.
 33. Neely, Andy & Adams, Chris & Kennerley, Mike. (2002). The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Business Success. Pearson Education, 377. ISBN: 0273653342.
 34. Dočekalová, Marie Pavláková, and Alena Kocmanová. (2015). Composite Indicator for Measuring Corporate Sustainability. Ecological indicators. Vol. 61, 612-623. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.10.012.
 35. CorporateRegister. Retrieved from: https://www.corporateregister.com (Accessed: 22.02.2021).
 36. Diversity and inclusion efforts that really work. Harvard Business Review. Retrieved from: https://hbr.org/2020/05/diversity-and-inclusion-efforts-that-really-work (Accessed: 22.02.2021).