Evaluation Indicators of the Marketing Strategies Efficiency of Value-Based Enterprises

https://doi.org/10.23939/eem2016.01.035
Надіслано: Грудень 19, 2016
Прийнято: Грудень 19, 2016
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

The article presents indicators used for evaluating the enterprise marketing strategy efficiency with current approaches. Trends in evaluating marketing strategy of value-based enterprises are analyzed and specified. There are selected and grounded evaluation indicators of marketing strategies efficiency of value-based enterprises. The system of indicators corresponding to the selected principles and demands of value-based manage¬ment as well as to the suggested efficiency evaluation criteria is developed. The aim of this research is to analyze advantages and disadvantages of current evaluation indicators of marketing strategies efficiency in the process of their application as well as develop new indicators to meet the requirements of value-based enterprises. As a result of the research a system of indicators to carry out an objective and overall evaluation of the marketing strategy according to the integral efficiency indicator and in compliance with the requirements of value-based enterprise management is proposed. The research results can be applied in the evaluation model of the marketing strategy options at the value-based enterprises with the aim of choosing the best option

1.Chukhrai, N. I. , Patora, R.,  Zahorodnii, A. H. & Zakharchyn, H. M..(2012). Upravlinnia innovatsiinymy protsesamy v mezhakh ekosystemy.Lviv: Vydavnytstvo Lvivska Politechnika
2.Tsyhankova, T. M.(2004).Suchasni modeli ta tendentsii rozvytku stratehichnoho marketynhu. Marketynh v Ukraini,2(24),31–36.
3.Porter, M.(2011). Konkurentnaia stratehyia: Metodyka analyza otraslei y konkurentov.M:Alpyna Pablysher
4.Tompson, A.(2006). Stratehycheskyi menedzhment. Kontseptsyy y sytuatsyy dlia analyza .M:Yzd.dom "Vyliams"
5.Krevens, D. (2008).Stratehycheskyi marketynh.M:Yzd.dom "Vyliams"
6. Taranenko, I. V., Dashevska, O. V. & Liashko ,D. Iu. (2010). Marketynhovi stratehii rozvytku ta konkurento-spromozhnosti sotsialno–ekonomichnykh system v umovakh hlobalizatsii. Dnipropetrovsk:DUEP 
7. Balabanyts, A. V. (2009).Obgruntuvannia mekhanizmu vymiriuvannia rezultatyvnosti marketynhovoi vzaiemodii pidpryiemstva iz tsilovym rynkom. Torhivlia i rynok Ukrainy, 3(28), 8. Retrieved from http: // www. nbuv.gov. ua/portal/Soc_Gum/Tiru/2009_28_3/index.htm.
8. Pol Ferris U., Neil Bendl T. , Pfaifer, I. Filipp , Reibshtein, Devid Dzh. (2009).Marketynhovi pokaznyky: Bilshe 50 pokaznykiv, yaki vazhlyvo znaty kozhnomu kerivnyku. Dnipropetrovsk: Balans Biznes Bucks
9. Taranenko, I. V., Dashevska O. V., Liashko D. Iu.(2010).Marketynhovi stratehii rozvytku ta konkurento-spromozhnosti sotsialno–ekonomichnykh system v umovakh hlobalizatsii. Dnipropetrovsk:DUEP 
10. Ferris, U. Pol , Bendl T. Neil, Pfaifer I. Filipp,  Reibshtein Devid Dzh. (2009). Marketynhovi pokaznyky: Bilshe 50 pokaznykiv, yaki vazhlyvo znaty kozhnomu kerivnyku. Dnipropetrovsk: Balans Biznes Bucks
11.Marketing in 3D. (2007).Deloitte report.London
12.Kumar, V. & Reinartz, W. (2012). Customer Relationship Management: Concept, Strategy and Tools.John Wiley &McGraw-Hill 
13.Lenskold, J. D. (2003), Marketing ROI : the path to campaign, customer, and corporate profitability
14.McDonald, M. & Mouncey, P. (2009). Marketing accountability : how to measure marketing effectiveness.London and Philadelphia:Kogan page