Фондовий ринок України: перспективи розвитку і світовий досвід державного регулювання

2021;
: cc. 290 - 303
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Досліджено сучасний стан, проблеми й перспективи розвитку фондового ринку України. Обґрунтовано доцільність удосконалення регулювання фондового ринку з урахуванням досвіду США та ЄС. Ідентифіковано елементи фондового ринку України та окремі процеси його функціонування, які потребують посилення державного регулювання. Досліджено законодавчі акти США та країн ЄС, які регулюють фондовий ринок; виявлено їх переваги, недоліки та особливості застосування. Виділено елементи право- вого регулювання фондових ринків розвинутих країн, які доцільно застосувати у вітчизняних умовах.

 1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення 10.08.2021).
 2. Objectives and Principles of Securities Regulation. International Organization of Securities Commissions. URL: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD561.pdf (дата звернення 10.08.2021).
 3. Краснова І. В. Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку. Проблеми економіки. 2014. № 1. С. 129–134.
 4. Третякова О. В., Харабара В. М., Грешко Р. І. Фондовий ринок України: особливості функціонування в сучасних умовах. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 103–107.
 5. Мацелюх Н. П. Індикатори розвитку фондових ринків та виклики для України. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2019. Вип. 3. С.144–154.
 6. Чепульченко Т. О., Монаршук А. О. Правове регулювання фондового ринку в Україні: проблематика та перспективи розвитку. Право і суспільство. 2020. № 2. Ч. 2. С. 276–282.
 7. Мельник В.В. Правове регулювання депозитарної та клірингової діяльності в Україні: монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 256 с.
 8. Blikhar M., Vovk V., Shevchenko N., Kokhaniuk T., Dobosh Z. Directions of offense prevention in the stock market of Ukraine. Financial and credit activities: problems of theory and practice. 2021. № 3. P. 437–446.
 9. Ємельянова Л. О. Кореляційний аналіз динаміки фондових індексів країн світу та України. Економічний простір. 2020. № 153. С. 11–17.
 10. Kuzheliev M., Rekunenko I., Boldova A., Zhytar M., Stabias S. Modeling of structural and temporal characteristics in the corporate securities market of Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. 2019. Vol. 16. Issue 2. P. 260–269.
 11. Kuzhelev M., Zhytar M., Stabias S., Nemsadze G. Analysis of the current state of the corporate securities market of Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. 2019. Вип. 2(29). С. 150–158.
 12. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. URL: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/#tab-dov (дата звернення 10.08.2021).
 13. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” від 12.09.2019 р. № 79-IX зі змінами № 361- IX від 06.12.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-20#Text (дата звернення 10.08.2021).
 14. Закон України “Про депозитарну систему України” від 06.07.2012 р. № 5178-VI зі змінами № 1587- IX від 30.06.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17#Text (дата звернення 10.08.2021).
 15. Закон України “Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків” від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР зі змінами № 1587-IX від 30.06.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 10.08.2021).
 16. Закон України “Про інститути спільного інвестування” від 05.07.2012 р. № 5080-VI зі змінами № 738-IX від 19.06.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text (дата звернення 10.08.2021).
 17. Закон України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” від 23 лютого 2006 року N 3480- IV зі змінами № 738-IX від 19.06.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text (дата звернення 10.08.2021).
 18. Рішення НКЦПФР “Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж” від 22.11.2012 р. № 1688 зі змінами № 14 від 14.01.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2082-12#Text (дата звернення 10.08.2021).
 19. Офіційний сайт Комісії з цінних паперів і бірж США. URL: https://www.investor.gov/introduction- investing/investing-basics/role-sec/laws-govern-securities-industry (дата звернення 14.08.2021).
 20. Офіційний сайт Банку Нью-Йорка Меллон. Положення про Центральні депозитарії цінних паперів). URL: https://www.pershing.com/uk/en/news/what-is-big-in-our-world/regulation/csdr (дата звернення 14.08.2021).
 21. Офіційний сайт ESMA. Акти ЄС. URL: https://www.esma.europa.eu/rules-databases-library/eu-acts- and-national-competent-authorities (дата звернення 14.08.2021).
 22. Офіційний сайт Європейської комісії. Derivatives / EMIR. URL: https://ec.europa.eu/info/business- economy-euro/banking-and-finance/financial-markets/post-trade-services/derivatives-emir_en#equivalence-decisions-under-emir (дата звернення 14.08.2021).
 23. Управління  з  фінансових  ринків  Франції.  The  Benchmarks  Regulation.  URL:  https://www.amf- france.org/en/news- publications/depth/benchmark#:~:text=The%20Benchmarks%20Regulation%20introduces%20requirements,code%2 0of%20conduct%20for%20contributors (дата звернення 14.08.2021).
 24. LSEG – Лондонська біржова група (Securities Financing Transactions Regulation). URL:  https://www.lseg.com/markets-products-and-services/post-trade/unavista/regulation/securities-financing-transactions- regulation(дата звернення 14.08.2021).
 25. Робочий документ Світового банку № 184. Comparing European and U.S. Securities Regulations MiFID                    versus                  Corresponding                        U.S.).                                                    URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13528/52460.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення 14.08.2021).