Морально-психологічний та психоемоційний стан організації як показник якості менеджменту

2021;
: cc. 106 - 120
1
Луцький національний технічний університет
2
Луцький національний технічний університет

Досліджено важливість формування та підтримки морально-психологічного та психоемоційного стану організації в системі управління. Доведено взаємозалежність якості менеджменту від дії соціально-психологічних методів управління, які впливають на свідомість працівників, на філософію відносин у компанії, їхні соціальні, етичні, ментальні та інші інтереси. Визначено складові здорового клімату в організації, способи їх формування та діагностики. Проаналізовано традиційні та інноваційні методи управління організацією. Окрему увагу звернено на такі інструменти і технології управління, як корпоративна культура, командоутворення, емоційний інтелект, корпоративний гумор тощо. Наведено зарубіжний досвід управлінських нововведень. Акцентовано на потребі відновлення психоемоційного здоров’я працівників організації в часи короновірусної інфекції COVID-19 та постковідні часи. Зроблено висновок про те, що морально-психологічний та психоемоційний стан організації є показником якісного менеджменту.

 1. Насікан Н. І., Шишлов В. Ю. (2017). Сутність і основні характеристики якості менеджменту орга- нізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду Україні. Вип. 1: 95–98.
 2. Юрчук О. І. (2015). Якість менеджменту компанії та шляхи її забезпечення. Економіка розвитку. № 3: 41–47.
 3. Костюк О. (2013). Інноваційні інструменти управління персоналом. Наукові праці Полтавської дер- жавної аграрної академії. Економічні науки. Вип. 1 (6). С. 143–147.
 4. Карамушка Л. М. (2004). Психологія освітнього менеджменту: навч. посіб. К.: Либідь, 424 с.
 5. Долга Г. В. (2018). Психологічні аспекти управління персоналом: проблеми теорії та практики. Науковий журнал “Інтелект ХХІ”. Вип. 2: 72.
 6. Комарова В. (2010). Основні принципи й методи ефективного управління персоналом. Ефектив- ність державного управління : збірник наукових праць. Вип. 24: 188–195.
 7. Лецик, Д., & Мороз, Л. (2021). Соціально-психологічні аспекти управління трудовим потенціалом робітника. Научный взгляд в будущее, 2(17-02): 66–71.
 8. Грищенко І. М. (2015). Лідерство як феномен управління групою. Інвестиції: практика та досвід. № 10: 116–119.
 9. Наконечна Н. В. (2016). Психологічні умови розвитку корпоративної культури вищого навчального закладу приватної форми власності: автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.10 Київ: ВНЗ “У-т еконо- міки та права “Крок”, 20 с.
 10. Молчанова А. О., Воляник І. В., Кондратьєва В. П. (2015). Організаційна поведінка: навч. посіб. Івано-Франківськ, “Лілея-НВ”, 176 с.
 11. Психологія тимбілдингу: навч. посіб. (2017). Харків: Друкарня “Мадрид”, 92 с.
 12. Писаренко С. В., Дядик Т. В., Бих С. М. (2020). Інноваційні методи управління персоналом як чинник формування його конкурентоспроможності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Вип. 41. Серія: Економіка і менеджмент, С. 61–67.
 13. Гаврилюк А. М. Природа резонансного лідерства та якісні ознаки сучасного лідера-управлінця. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07gamslu.htm (Дата звернення : 18.08.2021).
 14. Ґоулман Д. (2019). Емоційний інтелект. Х.: Віват, 512 с.
 15. Мальцева О. (2018). Специфіка сміхової поведінки професійних спільнот і корпоративного гумору. Вісник Львівського університету. Серія філософ.-політолог. студії. Вип. 17, С. 48–57.
 16. Сушик І. В., Сушик О. Г. (2018). Вплив корпоративного гумору на психоемоційне здоров’я орга- нізації. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, Ч. 2. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, С. 120–124.
 17. Сушик І. В., Сушик О. Г. (2019). Корпоративний гумор як форма міжособистісної взаємодії людей в організації. Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психоло- гічний аспекти: матер. I Міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк: Волиньполіграф, С. 286–291.
 18. Сушик І. В., Сушик О. Г. (2021) Формування корпоративної культури закладу професійно-технічної освіти як складова управлінської компетентності керівника. Економічний форум, 1(1), 193–199. https://doi.org/ 10.36910/6775-2308-8559-2021-1-24
 19. Нам потрібен день “морального відпочинку”. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/vert_cap/2016/03/160315_vert_cap_do_everyone_else_a_favour_and_take_the_day_off_vp.shtml (дата звернення 18.08.2021).
 20. Can pop-up work holidays help workers de-stress? URL: https://www.bbc.com/worklife/article/20210604-can-pop-up-work-holidays-help-workers-de-stress (дата звернення 18.08.2021).
 21. Is going 'back to normal' even possible? URL: https://www.bbc.com/worklife/article/20210707-is-going-back-to-normal-even-possible (Дата звернення: 18.08.2021).