ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА МОТИВАЦІЮ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет "Львівська політехніка"

В статті узагальнено теоретичні уявлення науковців про сутність корпоративної культури. Визначено основні етапи її формування на підприємстві. Обґрунтовано значимість корпоративної культури в управлінській діяльності підприємств. Розглянуто вплив корпоративної культури на мотивацію трудової діяльності персоналу підприємств.

Для сучасного суспільства, що розвивається в мінливих умовах, актуальним є пошук дієвих методів управлінського впливу на персонал. Одним із важливих інструментів такого впливу є формування та розвиток корпоративної культури, про що свідчать успіхи компаній різних країн світу, які декларують основні норми, засади та правила корпоративної культури, визнаючи її провідним чинником розвитку та конкурентоспроможності суб’єкта господарювання. Роль чинника корпоративної культури в соціальній системі стає визначальною, коли виникає необхідність формування нової стратегії й моделі бізнесу, та побудови на їх основі нової системи цінностей. Незважаючи на досить значну кількість зарубіжних і вітчизняних публікацій, ми можемо стверджувати, що єдиного погляду на поняття, термінологію й методологію цієї тематики ще не сформовано. Найбільшу складність викликає створення практичного інструментарію формування та розвитку корпоративної культури. Визначаючи характер людських взаємодій, корпоративна культура стає необхідною передумовою формування ефективного управління персоналом суб’єкта господарювання. Корпоративна культура як важіль впливу на мотиваційну діяльність працівників заслуговує особливої уваги. Однак, її реалізація залежить від усіх суб’єктів корпоративної культури, а саме керівників компанії, HR-менеджера, а також працівників. Основними напрями впливу корпоративної культури на мотивацію трудової діяльності працівників є доброзичлива атмосфера в колективі, підтримка розвитку персоналу (підвищення кваліфікації, стажування, участь у грантах та ін.), відповідальність адміністративного персоналу та працівників за основні цілі розвитку компанії, заохочення працівників через матеріальні та нематеріальні стимули, ініціативність, креативність та новаторство. Підвищення мотивації працівників впливає на зростання продуктивності праці, що в свою чергу підвищує рівень результативності діяльності компанії.

1. Zakharchyn H.M., Liubomudrova N.P, Vynnychuk R.O. (2015). Motyvuvannia y rozvytok personalu: kulturolohichnyi aspekt: [Personnel motivation and development: culturological aspect] monohrafiia: [monograph]. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2015. – 284 p.

2. Volianska-Savchuk L.V. (2017) Formuvannia ta rozvytok korporatyvnoi kultury na pidpryiemstvakh mashynobuduvannia [Formation and development of corporate culture at the mechanical engineering enterprises] (PhD Thesis), Khmelnytskyi, p. 256.

3. Beliak T.O. (2016). Aktyvizatsiia vplyvu korporatyvnoi kultury na rozvytok sotsialno-trudovykh vidnosyn [Activation of the influence of corporate culture on the development of social and labour relations] (PhD Thesis), Kirovohrad, p. 269.

4. Diakiv O. P. (2010). Osnovni skladovi formuvannia korporatyvnoi kultury v orhanizatsii [The main components of the formation of corporate culture in the organization]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky [Market Economy Formation]: scientific journal, Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia i praktyka [Social and Labor Relations: Theory and Practice], 3. Kyiv: KNEU, 94–100.

5. Balyka O.H. Stratehichne spriamuvannia korporatyvnoi kultury pidpryiemstva [Strategic direction of enterprise corporate culture]. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/32606967.pdf.

6. Savchuk L., Burlakova A. (2005). Rozvytok korporatyvnoi kultury v Ukraini [The developmet of corporate culture in Ukraine]. Personal [Personnel], 5, 86-89.

7. Hrytsenko N.V. (2017). Osoblyvosti formuvannia korporatyvnoi kultury orhanizatsii [Peculiarities of enterprise corporate culture formation]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. - Sotsialno-ekonomichni pytannia [Bulletin of Transport and Industry Economics. - Socio-Economic Issues], 59, 284-290.

8. Novak I.M. Formuvannia korporatyvnoi kultury ta yii mistse v systemi sotsialnoho dialohu [Formation of corporate culture and its place in the social dialogue system]. IDCD. Sotsialnyi zakhyst [Social Protection], 104-112.

9. Androsova O.F. (2017). Vyznachennia i sutnist korporatyvnoi kultury v suchasnomu upravlinni [Definition and nature of corporate culture in modern management]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia [Eastern Europe: Economics, Business and Management], 6 (11), 224-233.

10. Kopets H.R., Leskiv M.R. Rol korporatyvnoi kultury u motyvatsii personal [The role of corporate culture in personnel mitivation]. Retrieved from Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua.

11. Smolinska N.V. (2014). Orhanizatsiina kultura innovatsiinoho rozvytku mashynobudivnykh pidpryiemstv [Organizational culture of innovative development of machine-building enterprises] (Abstract of PhD Thesis), 23.