економічний розвиток

Державна політика активізації економічного розвитку у воєнний та повоєнний період

Обґрунтовано необхідність активізації державної підтримки економічного розвитку, особливо тих галузей, які забезпечують безпеку територіальну, продовольчу, енергетичну, фінансову, соціальну чи екологічну. Охарактеризовано втрати економіки у воєнний час, державну політику щодо релокації підприємств та активів, проблеми ведення бізнесу. Узагальнено причини та наслідки міграційних процесів воєнного стану та державну політику щодо їх подолання.

Майбутні зміни в логістиці & ланцюгах постачання: компетентнісний вимір

У статті наголошено, що інтеграція української економіки в ЄС частково гальмуються суто логістичними чинниками. Проаналізовано позиції України у світовому рейтингу Індексу логістичної ефективності. Проведено порівняльний аналіз України з Німеччиною та Польщею в розрізі 6 субіндексів. Акцентовано увагу на складовій «логістична компетентність», за яким спостерігається  значне  відставання  від  середньоєвропейського  рівня.  Обґрунтовано  внесок «компетентностей» у розвиток логістичного потенціалу країни з позицій: покращення результатів; ефекту синергії,; ефекту мережі.

Концепція сталого розвитку і проблеми економічного зростання і розвитку

Розглянуто та узагальнено основні підходи до аналізу економічного зростання і економічного розвитку. Обґрунтовано необхідність переходу функціонування сучасних економічних систем на принципи сталого розвитку.

Економіка в системі забезпечення національної безпеки України

Досліджено зв’язок економічного розвитку і стану національної безпеки. Проаналізовано підходи до вирішення проблеми економічного розвитку у контексті формування ефективної системи національної безпеки України

АНАЛІЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Наведено результати дослідження сучасних тенденцій економічного розвитку національного господарства України на основі статистичного та економічного аналізу, встановлено його особливості на макро- та мезорівнях і визначено фактори розвитку з використанням моделі економічного зростання Р. Солоу та виробничої функції КоббаДугласа, в умовах постіндустріального суспільства.