Проблеми формування системи контролінгу міжнародної інноваційної діяльності підприємств

2022;
: cc. 215 - 223
1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті сформовано структуру системи управління міжнародною інноваційною діяльністю підприємств, у якій контролінг міжнародної інноваційної діяльності підпри- ємств реалізовується засобами господарського обліку, аналізу, контролю та аудиту. Ідентифіковано елементи системи контролінгу міжнародної інноваційної діяльності підприємств, а саме: організаційні, юридичні, функціональні, техніко-технологічні та фінансові елементи, елементи міжнародної співпраці та кадрової політики.

 1. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в ор- ганизациях / А. М. Карминский, Н. И. Оленев, А. Г. Примак, С. Г. Фалько. 2-е изд. М. : Финансы и статисти- ка, 2002. 256 с.
 2. Башкатова Ю. И. Контроллинг / Ю. И. Башкатова. М. : Изд. центр ЕАОИ, 2008. 108 с.
 3. Балабанова Л. В. Маркетинговий контролінг: теорія та методологія: монографія / Л. В. Балабанова, О. О. Гасило. Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. 212 с.
 4. Пушкар М. С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту : моногр. / М. С. Пуш- кар, Р. М. Пушкар. Тернопіль: Картбланш, 2004. 370 с.
 5. Пєтухова О. М. Контролінг як важлива складова інноваційного розвитку підприємства / О. М. Пє- тухова // XІIІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації». Наукове видання. Видавничий центр науково- організаційного відділу Українського гуманітарного інституту. м. Буча, 2018. 280 с. С. 73–76.
 6. Оліфров О. В. Контролінг інформаційних систем підприємства : моногр. / О. В. Оліфров. Донецьк: Дон ДУЕТ ім. Туган Барановського, 2003. 325 с.
 7. Панас Я. В. Концепція контролінгу інноваційної діяльності підприємства / Я. В. Панас // Вісник Національного університету  «Львівська  політехніка».  Проблеми  економіки  та  управління.  2013.  №  754. С. 197–205.
 8. Аксентюк М. М. Концептуалізація контролінгу як елементу інноваційних процесів у менеджменті агропромислових формувань / М. М. Аксентюк // Проблеми науки. – 2009. – № 12. – С. 30–34.
 9. Булянда А. А. Синтез системы управления ВЭД крупного промышленного комплекса / Булянда А. А., Лысенко Ю. Г., Пантелеенко В. М. Донецк : ДонНУ, 1997. 68 с.
 10. Коваленко Г. Внешнеэкономическая деятельность: экспортно- импортные операции, валютное ре- гулирование / Г. Коваленко, Г. Грек. Донецк : Издательский дом «Владимир Дудник», 2000. 196 с.
 11. Одрехівський М. В. Проблеми побудови системи аналітичного забезпечення інноваційних підприємств / М. В. Одрехівський, О. О. Пшик-Ковальська // Ефективна економіка, 2019. № 1. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6916 я9.
 12. Попова Л. В. Основные теоретические принципы построения учетно-аналитической системы /Л. В. Попова, Б. Г. Маслов, И. А. Маслова // Финансовый менеджмент. 2003.  № 5. С. 8–15.
 13. Шишкін О. К. Облік, аналіз, аудит на підприємстві :  навч. посіб. для  вузів /  О. К. Шишкін, В. А. Мікрюков, І. Д. Дишкант. М. : Аудит, ЮНИТИ, 1996. 496 с.