Problems of Formation the Controlling System of International Innovative Activity of Enterprises

2022;
: pp. 215 - 223
1
Lviv Polytechnic National University, Department of Management and International Business
2
Lviv Polytechnic National University, Ukraine

The article forms the structure of the management system of international innovation activities of enterprises, in which controlling the international innovation activities of enterprises is implemented by means of economic accounting, analysis, control and audit. Elements of the controlling system of the international innovation activity of enterprises have been identified, namely: organizational, legal, functional, technical-technological, financial elements of the system, elements of international cooperation and elements of personnel policy.

 1. Karminskij A. M., Olenev N. I., Primak A. G. & Fal’ko S. G. (2002). Kontrolling v biznese.  Me- todologicheskie i prakticheskie osnovy postroenija kontrollinga v organizacijah. [Controlling in business. Methodo- logical and practical foundations of building controlling in organizations]. (2-nd, ED). Moscow: Finansy i statistika (in russ.).
 2. Bashkatova Ju. I. (2008). Kontrolling. [Controlling]. Moscow: Izd. centr EAOI (in russ.).
 3. Balabanova L. V. & Hasylo О. О. (2006). Marketynhovyi kontrolinh: teoriia ta metodolohiia. [Marketing controlling: theory and methodology] : (monogr.). Donetsk: DonDUET (in Ukr.)
 4. Pushkar M. S. & Pushkar R. M. (2004). Kontrolinh – informatsiina pidsystema stratehichnoho me- nedzhmentu : monogr. [Controlling – information subsystem of strategic management]. Ternopil: Kartblansh (in Ukr.).
 5. Pietukhova O. M. (2018). Kontrolinh yak vazhlyva skladova innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva. [Con- trolling as an important component of innovative development of the enterprise]. Antykryzovyi rozvytok sotsialnykh ta ekonomichnykh protsesiv v umovakh hlobalizatsii: XІIІ Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia [Anti- crisis development of social and economic processes in the context of globalization: XIII international scientific- practical conference]. Bucha: Vydavnychyi tsentr naukovo-orhanizatsiinoho viddilu Ukrainskoho humanitarnoho instytutu, 73–76 (in Ukr.).
 6. Olifrov O. V. (2003). Kontrolinh informatsiinykh system pidpryiemstva : monogr. [Controlling information systems of the enterprise : monogr.]. Donetsk: Don DUET im. Tuhan Baranovskoho (in Ukr.).
 7. Panas Ya. V. (2016). Kontseptsiia kontrolinhu innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstva. [The concept of con- trolling the innovative activity of the enterprise]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Prob- lemy ekonomiky ta upravlinnia. [Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Problems of Economics and Management], 754,197–205 (in Ukr.).
 8. Aksentyuk M. M. (2009). Kontseptualizatsiia kontrolinhu yak elementu innovatsiinykh protsesiv u me- nedzhmenti ahropromyslovykh formuvan [Conceptualization of controlling as an element of innovation processes in the management of agro-industrial formations]. Problemy nauky [Problems of science], 12. 30–34 (in Ukr.).
 9. Bulianda A. A., Lusenko Yu. H. & Panteleenko V. M. (1997). Sintez sistemy upravleniya VJeD krupnogo promyshlennogo kompleksa. [Synthesis of a control system for foreign economic activity of a large industrial com- plex]. Donetsk : DonNU (in russ.).
 10. Kovalenko G. & Grec G. (2000). Vneshnejekonomicheskaya deyatelnost: jeksportno- importnye operacii, valyutnoe regulirovanie. [Foreign economic activity: export-import operations, currency regulation]. Doneck : Iz- datelskij dom "Vladimir Dudnik" (in Russ.).
 11. Odrekhivskyi M. V. & Pshyk-Kovalska O. O. (2019). Problemy pobudovy systemy analitychnoho zabez- pechennia innovatsiinykh pidpryiemstv. [Problems of building a system of analytical support of innovative enter- prises].  Efektyvna  ekonomika.  [Efficient  economy],  1.  Retrieved  from:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6916 я9.
 12. Popova L. V., Maslov B. G. & Maslova I. A. (2003). Osnovnye teoreticheskie principy postroeniya uchetno-analiticheskoj sistemy. [Basic theoretical principles of building an accounting and analytical system]. Fi- nansovyiy menedzhment [Financial management ], 5, 8–15 (in Russ.)
 13. Shyshkin O. K., Mikriukov V. A. & Dyshkant I. D. (1996). Oblik, analiz, audyt na pidpryiemstvi : navch. posib. dlia vuziv. [Accounting, analysis, audit at the enterprise: A textbook for universities] N.p.: Audyt, YuNYTY (in Ukr.).