Типологія чинників формування моделей кредитно- інвестиційної політики в національній економіці

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет "Львівська політехніка"

У статті розглядаються підходи до визначення поняття «кредитно-інвестиційна політика» та чинників впливу на формування моделей кредитно-інвестиційної політики в  національній  економіці.  Автори  здійснили  типологізацію  усіх  чинників  впливу  у 5 груп. Запропоновано додати до існуючих чинників впливу такі: рівень фінансової грамотності та технічної освіченості населення, існування державних та регіональних інвестиційних фондів, рівень довіри населення до державних органів, наявність активно діючих бізнес-ангелів, доступ до кредитних ресурсів, захист інвесторів та інші. Зроблено висновок, що подальшого дослідження потребують процес розроблення моделей креди- тно-інвестиційної політики та методи оцінювання їх ефективності.

  1. Гончар С. Й. Формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці : дис. д-ра філософії: 051 / Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2021. 225 с.
  2. Гунько  В.  І.  Фактори  та  показники  формування  інвестиційної  привабливості  підприємств. Фінансовий простір. 2013. № 1 (9). С. 85–89.
  3. Поважний О. С., Пшенична В. П. Розвиток механізму реалізації державної інвестиційної політики України. Держава та регіони. Серія : Державне управління. 2009. № 3. С. 54–57.
  4. Третяк Н. М. Чинники формування інвестиційного клімату в Україні. Фінансовий простір. 2013. № 3 (11). С. 165–170.