Застосування сучасних інструментів рейтингування на підприємствах в умовах аналізування конкурентних позицій на іноземних ринках

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано сутність застосування сучасних інструментів рейтингування на підприємствах. Виокремлено основні проблеми, з якими може стикатися підприємство під час рейтингування. Наведено недоліки застосування монокритеріального підходу до рейтингування та аргументовано важливість переходу від моно- до полікритеріального рейтингування. Сформульовано та описано основні етапи впровадження полікритеріального рейтингування. Досліджено процес реалізації маркетингового рейтингування з метою формування об’єктивних рейтингів підприємств щодо оцінювання успішності їхньої діяльності. Виокремлено інструменти маркетингового рейтингування, а саме: участь у міжнародних виставках та проведення опитування споживачів.

  1. Логвиненко Ю. Л. (2009). Систематизація інформаційних джерел для рейтингування машинобудів- них підприємств. Науковий вісник НЛТУ України, 19.13. С. 278–289.
  2. Прохорова В. В. (2009). Методичні основи побудови інтегральних та рейтингових оцінок економіч- них систем. Вісник економіки транспорту і промисловості, 28. С. 54–59.
  3. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Юринець О. В., Чиркова Ю. Л. (2013). Рейтингування діяльності про- мислових підприємств. Теоретичні та методичні положення: монографія. Львів: Растр-7.
  4. Коваленко Ю. М. (2018). Зловживання у сфері рейтингових послуг на фінансовому ринку і можли- вості їх усунення. Фінансове право, 1(15). С. 29–32.
  5. Примак Т. О. (2013). Маркетингові підходи у рейтингуванні підприємств сфери послуг. Рейтинг сто- матологічних клінік м. Києва. Економічний вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, 10. С. 404–412. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2013_10_68
  6. Ребрик М. А. (2016). Аналіз масштабів концентрації ринку рейтингових послуг України. Глобальні та національні проблеми економіки, 11. С. 778–785. URL: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/162.pdf
  7. Маковоз О. С. (2018). Маркетинговий рейтинг як фактор конкурентоспроможності підприємства. ​Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки, 11. С. 473–479. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN /vkpnuen_2018_11_66
  8. Череп О. Г., Курдупа В. С. (2022). Оцінка конкурентоспроможності України. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, № 1. С. 31–36
  9. Ukrainian President Volodymyr Zelensky Wins the 2022 TIME100 Reader Poll [Електронний ресурс]. 2022. Режим доступу: https://time.com/6177642/2022-time100-reader-poll-winner-volodymyr-zelensky /? fbclid=IwAR0hVDN_m6VLBV7kGKtLdK43XBpiWcLF6Qfocekd-nSzL3tgAQNWm       JKb7uA.
  10. 2022 Military Strength Ranking [Електронний ресурс] 2022. Режим доступу: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php.