Вдосконалення технології виготовлення бурових доліт з вставним породоруйнівним оснащенням на етапі проектування процесу пресування твердосплавних вставок у шарошку

1
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Встановлено, що за умов забезпечення існуючою технологією нормального розподілу розмірів отворів у вінцях шарошок під вставні твердосплавні зубки створюються сприятливі умови для групування селективних груп по розмірах отворів та зубків. Запропоновано підхід для встановлення оптимальних параметрів натягів для проектування з’єднання «зубок- шарошка» у селективних групах.

1. Підвищення якості кріплення твердосплавного озброєння шарошкових доліт / Є. І. Крижанівський, І. В. Воєвідко, Г. С. Веселовський, Р. Й. Гук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. — 2008. — № 4(29). —С. 17 — 21. 2. Петрина Ю. Д. Аналіз надійності з’єднання «зубок-шарошка» в тришарошкових бурових долотах / Ю. Д. Петрина, Р. С. Яким, Т.Б. Пасинович // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. — 2008. — № 1 (26). — С.48—54. 3. Яким Р. С. Науково-практичні основи технології виготовлення тришарошкових бурових доліт та підвищення їх якості і ефективності: монографія / Р.С.Яким, Ю.Д.Петрина, І.С.Яким. — Івано-Франківськ: Видання ІФНТУНГ, 2011. — 384 с. 4. Яким Р.С. Основоположні засади вдосконалення конструкції вставного твердосплавного оснащення тришарошкових бурових доліт / Р. С. Яким // Нафтогазова енергетика. — 2011. — № 1 (14). — С.22—28. 5. Яким Р. С. Підвищення якісних показників вставного породоруйнівного оснащення шарошок тришарошкових бурових доліт / Р. С. Яким, Ю. Д. Петрина, І. С. Яким // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. — 2013. — № 3 (48). — С. 127 — 138. 6. Підвищення надійності вставних породоруйнівних зубків в тришарошкових бурових долотах / Ю. Д. Петрина, Р. С. Яким, Д. Ю. Петрина, Т. П. Венгринюк, Н. Я. Пицків // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. — 2014. — № 1 (50). — С. 82 — 87. 7. Моделирование запрессовки зубков шарошечных долот в программном комплексе ANSYS" / В. Г. Шуваев, В. А. Папшев, Д. В. Анкундинов, О.А.Прояева // Математические модели механики, прочности и надѐжности элементов конструкций, Математическое моделирование и краевые задачи: труды четвѐртой Всероссийской научной конференции с международным участием (Самара, 29 — 31 мая 2007 г.). — Часть 1. — Самара: СамГТУ, 2007, 289 — 292 с. 8. Яким Р. С. Проектно-конструкторські основи вдосконалення технології виготовлення шарошок із вставним твердосплавним породоруйнівним оснащенням тришарошкових бурових доліт / Р. С. Яким, А. М. Сліпчук // Збірник наукових праць ІІІ — ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Прогресивні технології в машинобудуванні» (Львів 2 — 6 грудня 2015 р.) / МОН України, НУ «Львівська політехніка». — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2015. — С. 114 — 116. 9. Матлин М. М. Исследование зависимости действительного натяга от параметров прессового соединения / М. М. Матлин, Е. Н. Казанкина, В.А.Казанкин // Известия Волгоградского государственного технического университета: серия: Проблемы материаловедения, сварки и прочности в машиностроении. — 2008. — Вып. 4. — № 4(64). — С. 110 — 112. 10. Анализ влияния различных факторов на фактическую площадь контакта деталей соеди- нений с натягом / М. М. Матлин, Г. П. Барабанов Е. Н. Казанкина, В. А. Казанкин // Известия Вол- гоградского государственного технического университета: серия: Проблемы материаловедения, сварки и прочности в машиностроении. —2009. — Вып. 3. — № 11(59). — С. 88 — 91. 11. Кремлев В. И. Повышение долговечности буровых шарошечных долот на основе совершенствования технологии сборки и упрочнения шарошек с твердосплавними зубками: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. техн. наук: спец. 05.02.08 «Технология машиностроения» / В. И. Кремлев. — Самара, 2009. — 20 с. 12. Набатников Ю. Ф. Обеспечение качества соединений «твердосплавная вставка- отверстие» шарошечных буровых долот / Ю. Ф. Набатников, Е. И. Сизова // Горное оборудование и электромеханика. — 2008. — № 3. — С.20-23. 13. Кривошея В. В. Перспективная технология сборки породоразрушающих инструментов. / В. В. Кривошея, А. В. Мельничук. // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент — техника и технология его изготовления и применения: тезисы докладов V Международной конфе- ренции (пос. Морское, Крым 21 — 27 сентября 2002 г.) / ИСМ им. В.Н.Бакуля НАН Украины. —К.: ИПЦ АЛКОН НАН Украины, — 2002. — С.140 — 144. 14. Смирнов Н. В. Курс вероятностей и марематической статистики для технических приложений / Н.В.Смирнов, Н. В. Дунин-Барковский. — М.: Наука, 1969. — 511 с.