Покращення якості технології процесу запресовування зубців у шарошки бурових доліт

2017;
: cc. 69 - 78
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка

Встановлено, що за забезпечення існуючою технологією нормального розподілу розмірів отворів у вінцях шарошок під вставні твердосплавні зубці типорозміром 14 мм створюються сприятливі умови для групування селективних груп по розмірах отворів та вставних зубців. Запропоновано підхід для встановлення раціональних параметрів натягів для проектування з’єднання «зубець—шарошка» у дев’яти селективних групах. Такий підхід уможливлює забезпечити стале середнє значення натягу на рівні 0,103 мм. Формування селективних груп зубців і отворів під них забезпечує отримання заданої точності під час складання з’єднання «зубець—шарошка» за умов заданої точності оброблення отворів у вінцях шарошок. Це усуває виникнення нераціональних значень натягів, які знижують надійність з’єднання «зубець—шарошка».

1. Яким Р. С. Науково-практичні основи технології виготовлення тришарошкових бурових доліт та підвищення їх якості і ефективності: моногр. / Р. С. Яким, Ю. Д. Петрина, І. С. Яким. — Івано-Франківськ: Вид. ІФНТУНГ, 2011. — 384 с. 2. Кремлев В. И. Повышение долговечности буровых шарошечных долот на основе совершенствования технологии сборки и упрочнения шарошек с твердосплавными зубцами: автореф. дис. ... канд. техн. наук: спец. 05.02.08 «Техно- логия машиностроения»/ В. И. Кремлев. — Самара, 2009. — 20 с. 3. Яким Р. С. Підвищення якісних показників вставного породоруйнівного оснащення шарошок тришарошкових бурових доліт / Р. С. Яким, Ю. Д. Петрина, І. С. Яким // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. — 2013. —№ 3 (48). — С. 127–138. 4. Яким Р. С. Конструкторсько-технологічні підходи у визначенні оптимального розміщення зубців на вінцях шарошок тришарошкових бурових доліт / Р. С. Яким, А. М. Сліпчук // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: зб. наук. пр. — Серія: Технології у машинобудуванні. — Х. : НТУ «ХПІ», 2016. — № 5 (1177). — С. 25–33. 5. Підвищення надійності вставних породоруйнівних зубців у тришарошкових бурових долотах / Ю. Д. Петрина, Р. С. Яким, Д. Ю. Петрина, Т. П. Венгринюк, Н. Я. Пицків // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. — 2014. — № 1 (50). — С. 82–87. 6. Підвищення якості кріплення твердосплавного озброєння шарошкових доліт / Є. І. Крижанівський, І. В. Воєвідко, Г. С. Веселовський, Р. Й. Гук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. — 2008. — № 4(29). — С. 17–21. 7. Набатни- ков Ю. Ф. Обеспечение качества соединений «твердосплавная вставка — отверстие» шарошечных буровых долот / Ю. Ф. Набатников, Е. И. Сизова // Горное оборудование и электромеханика. — 2008. — № 3. — С. 20–23. 8. Яким Р. С. Вдосконалення технології виготовлення бурових доліт з вставним породоруйнівним оснащенням на етапі проектування процесу пресування твердо- сплавних вставок у шарошку / Р. С. Яким, А. М. Сліпчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машино- будуванні та приладобудуванні». — 2015. — № 822. — С. 86–91. 9. Яким Р. С. Вдосконалення технології виготовлення шарошок з вставним твердосплавним породоруйнівним оснащенням для тришарошкових бурових доліт / Р. С. Яким, Ю. Д. Петрина, І. С. Яким // Перспективні технології та прилади — 2014. — № 5 (2). — С. 181 — 188. 10. Смирнов Н. В. Курс вероятностей и матема- тической статистики для технических приложений / Н. В.Смирнов, Н. В. Дунин-Барковский. — М.: Наука, 1969. — 511 с. 11. Doll, G.L., Evans, R.D., and Ribaudo, C.R., «Improving the performance of rolling contact bearings with tribological coatings,» Surface Engineering in Materials Science III, The Minerals, Metals & Materials Society Journal. — 2005. — Р. 153–162. 12. Harris T.A. and Kotzalas M.N., «Rolling Bearing Analysis Essential Concepts of Bearing Technology» Fifth Edition, CRC Press, Boca Raton, 2007. 13. Nixon H., Ai. X., Cogdell J., and Fox G. «Accessing and Predicting the Performance of Bearings in Debris Contaminated Lubrication Environment,» SAE Technical Paper #1999-01-2791, International Off-Highway & Power Plant Congress & Exposition, Indianapolis, Sept. 13, 1999. 14. Schroder J. «Cone Retention and Tapered Bearing Preload System for Roller Cone Bit,» US patent application filed Nov. 2, 2011. 15. Zhou R.S., and Nixon H., (1992). «A Contact Stress Model for Pre- dicting Rolling Contact Fatigue,» SAE Technical Paper 921720 in SEA Transactions Journal. — 1992. — Vol. 101, No. 2, Sept. 1.