напруження

Вплив тертя між елементами двомасового маховика на коливальні явища у трансмісії автомобіля

Автовиробники при проєктуванні нових автомобілів, все частіше стикаються з необхідністю зменшення ваги складових компонентів, щоб досягти потрібного рівня споживання палива та екологічних норм. Як наслідок проєктуються і виготовляються двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ) з невеликою кількістю циліндрів, що дозволяє досягти збільшення вихідної потужності за рахунок підвищення тиску в циліндрі та більш ефективного згорання палива. В результаті цього на колінчастому валу виникають крутильні коливання, які передаються і негативно впливають на трансмісію, передчасно виводячи її з ладу.

Modeling of “combined cutter - cone” connection in tricone drill bits

A theoretical analysis of the stiffness of the “cutter-cone” connection was performed. In the article the character and magnitude of the tension at the contact of "cutter-cone" are investigated. An analysis of the surface of the openings for carbide inserts revealed traces of plastic deformation and fretting wear.

Оптимізація довговимірних конструкцій за статичною міцністю та частотними характеристиками

Наведено задачі визначення оптимальних геометричних і конструктивних параметрів довговимірних конструкцій. Як приклад, прийнято подовгастий профіль складного перерізу, визначено для нього компоненти напруженого стану та власні частоти коливань. Вибір оптимальних параметрів профілю здійснено для реалізації конструкцій із мінімальними еквівалентними напруженнями, а також для забезпечення максимальної динамічної жорсткості. Встановлено, що для визначення еквівалентних напружень у тонкостінних елементах основну складність являє розрахунок дотичних напружень.

ВИЗНАЧЕННЯ РОБОТОЗДАТНОСТІ ЦИНКОВИХ ПОКРИТТІВ В УМОВАХ МЕХАНІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ ТА КОРОЗИВНИХ СЕРЕДОВИЩ

Для захисту елементів конструкцій від корозії на шельфі Чорного моря часто використовують, як органічні, так і неорганічні покриття, а також корозійностійкі сплави, що дає змогу використовувати обладнання в більш агресивних середовищах, розширюючи умови їх застосування. Однак захисні властивості протикорозійних покриттів в середовищах за наявності сірководню та одночасної дії механічних напружень вивчено не достатньо.

Математичне моделювання впливу зовнішнього середовища на напружено-деформівний стан деревини у процесі сушіння

Наведено закономірності розвитку напружено-деформівного стану капілярно-пористих матеріалів зі змінними тепломеханічними властивостями у процесі сушіння залежно від характеристик зовнішнього середовища. На основі числового експерименту досліджено вплив параметрів агента сушіння на динаміку розвитку напружень у деревині.

Уточнений розрахунок на міцність захисних оболонок термоперетворювачів за умов експлуатації

Запропоновано наближений метод порядкових статистик для опрацювання випадкових спостережень за апріорі невідомого розподілу ймовірності генеральної сукупності. Використання наближеного методу не потребує складних розрахунків інтегралів і коваріаційна матриця визначається за допомогою простих арифметичних операції. Подано результати наближеного методу і продемонстровано його ефективність. 

Evaluation of the permissible moment in a roller cone drill bit providing the prescribed reliability of work

After analyzing the nature of the damage of surfaces was discovered the traces of the compression effect which arise along the cutters axis when squeezing it into the rock of delve. There were also founded the traces of deformation from the action of bending to the cutter, depending on the orientation of its slip on the face. We noticed the rubbing, fretting-corrosion, damage the local areas of the apertures walls caused by scrolling the cutter around its axis in the aperture of cones crown.

Покращення якості технології процесу запресовування зубців у шарошки бурових доліт

Встановлено, що за забезпечення існуючою технологією нормального розподілу розмірів отворів у вінцях шарошок під вставні твердосплавні зубці типорозміром 14 мм створюються сприятливі умови для групування селективних груп по розмірах отворів та вставних зубців. Запропоновано підхід для встановлення раціональних параметрів натягів для проектування з’єднання «зубець—шарошка» у дев’яти селективних групах. Такий підхід уможливлює забезпечити стале середнє значення натягу на рівні 0,103 мм.

Вдосконалення технології виготовлення бурових доліт з вставним породоруйнівним оснащенням на етапі проектування процесу пресування твердосплавних вставок у шарошку

Встановлено, що за умов забезпечення існуючою технологією нормального розподілу розмірів отворів у вінцях шарошок під вставні твердосплавні зубки створюються сприятливі умови для групування селективних груп по розмірах отворів та зубків. Запропоновано підхід для встановлення оптимальних параметрів натягів для проектування з’єднання «зубок- шарошка» у селективних групах.

Проектування нових продуктових ліній шарошок для розробки функціонально-орієнтованої технології їхнього виготовлення

Дослідження має на меті вирішення проблеми підвищення якісних показників вставного породоруйнівного оснащення шарошок тришарошкових бурових доліт. Дослідження проводились як в умовах реального виробництва бурових доліт, так і на етапі моделювання у CAD-системі, комплексним застосуванням експериментальних лабораторних, стендових і натурних експлуатаційних випробовувань.