Коефіцієнтами тертя на швидкість вібротранспортування під час еліптичних коливань

2017;
: cc. 41 - 45
1
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Розглянуто вплив співвідношення динамічного і статичного коефіцієнтів тертя (тертя ковзання та спокою) на безрозмірний коефіцієнт швидкості вібротранспор- тування під час еліптичних коливань у безвідривних режимах переміщення. Показано, що зі зменшенням відношення коефіцієнта тертя ковзання до коефіцієнта тертя спокою величина коефіцієнта швидкості за оптимальних параметрів горизонтального транспор- тування зменшується. Зі збільшенням кута нахилу транспортної площини це зменшення стає менш істотним і за граничних кутів підйому фактично зникає. Величина оптимального кута зсуву фаз між компонентами еліптичних коливань зі зменшенням співвідношення динамічного і статичного коефіцієнтів тертя зменшується.

1. Вибрации у технике: Справочник. — Т. 4: Вибрационные процессы и машины. — М.: Маши- ностроение, 1981. 2. Блехман И. И., Джанелидзе Г. Ю. Вибрационное перемещение. — М.: Наука, 1964. 3. Redford A. H., Boothroyd G. Vibratory feeding / Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. — 1968. — Vol. 182, No. 6. — P. 135–152. 4. Дунаевецкий А. В. Оптимальный синтез параметров безотрывного вибротранспортирования // Технология судостроения и судоремонта. — Калининград: Изд-во судостроительного института, 1968. — С. 50–56. 5. Врублевский И. И. Разработка и исследование вибрационных устройств, осуществляющих организацию рабочей сре- ды роботосистем: автореф. дисс. ... канд. техн. наук. — Каунас: Каунасский политехнический институт, 1986. 6. Повидайло В. А., Врублевский И. И. Сравнительный анализ режимов вибротранспортирования штучных изделий при прямолинейных и эллиптических колебаниях // Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении. — Львов: Вища шк., 1983. — Вып. 22. — С. 109115. 7. Врублевський І. Й. Визначення швидкості вібраційного транспортування при еліптичних коливаннях за допомогою комп’ютерного редактора MathCAD // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». — Львів: НУ «ЛП», 2003. — № 480. — С. 21–23. 8. Friction and Friction Coefficients // Engineering ToolBox — www.EngineeringToolBox.com.—Retrieved, 2008. 9. Врублевський І. Й. Наближені обчислення швидкості вібротранспортування та кута зсуву фаз при еліптичних коливаннях // Вісник Національного університету «Львівська полі- техніка» «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та при- ладобудуванні». — 2010. — № 679. — С. 45–48. 10. Vrublevskyi I. The Phase Difference between Compo- nents of Elliptical Oscillations of Vibratory Conveyor Providing Maximum Conveying Velocity // Ukrai- nian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. — 2015. — Vol. 1, No. 1. — Р. 47–54.