Відображення впливу морфології на характеристики електронних пристроїв

2016;
: cc. 57 - 67
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Запропоновано методи поліпшення якості аналізу електронних пристроїв. Вико- ристання елементів теорії електромагнітного поля та теорії електричних кіл у межах системного дослідження дало змогу об’єднати схемотехнічне та конструктивно- технологічне проектування електронних систем та їх компонентів. Для ілюстрації запропонованого підходу вибрана схема підсилювача. Представлена модель відтворює конструктивні особливості друкованої плати у вигляді електродинамічних параметрів конструкції. Параметри моделі аналізуються в межах квазістаціонарного наближення електромагнітних взаємовпливів міжкомпонентних з’єднань провідникових структур. Застосування принципу аналогії сферопаралельних та площинно-паралельних полів дозволило визначити потоки вектора електричної індукції як різниці скалярних потенціалів, тобто без застосування числового інтегрування по поверхнях провідників міжкомпонентних з’єднань, що значно зменшує обчислювальну складність. Запро- понована модель встановлює алгоритмічний зв’язок конструкцій друкованих плат з системними: часовими, частотними, завадостійкими та іншими схемотехнічними характеристиками об’єкта проектування.

1. Тозони О. В., Князь А. И. Электродинамические итерации при проектировании ЭВМ // Электронное моделирование. Киев: Наукова думка, 1979. № 2. С. 57–63. 2. Microelectromechanical Systems and Devices — Dr. Nazmul Islam (Ed.), InTech. 2012. Chapter 8: Petrenko A. I. "Macromodels of Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS). 3. Кудря В. Г. Моделювання нанотехнологічних електронних засобів: монографія. Херсон: Олді-плюс, 2013. 780 с. URL: каталог бібліотеки http://www.nbuv.gov.ua/ 4. Салабай О. В. Ескізне проектування радіоприймальних пристроїв. Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2012. 76 с. 5. Сабунин А. Е. Altium Designer. Новые решения в проектировании электронных устройств. М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. 432 с. 6. Радиопередающие устройства. Балакирев М. В., Вохмяков Ю. С., Журиков А. В. и др. М.: Радио и связь, 1982. 256 с. 7. Князь А. И. Электродинамика информационных систем. М.: Радио и связь, 1994. 392 с. 8. Иоссель Ю. Я., Кочанов Э. С., Струнский М. Г. Расчёт электрической ёмкости. Л.: Энергоиздат, 1981. 288 с.