Модель визначення метричного тензора телекомунікаційної мережі на основі криволінійної системи координат

2017;
: cc. 103 - 109
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Визначено метричний тензор, символи Крістофеля, тензори Рімана, Річі, скаляр кривизни простору для різних просторів. Наведено приклад визначення метричного тензору на основі теореми косинусів. Вперше визначено компоненту метричного тензора векторів з використанням теореми косинусів для чотирикутника з врахуванням двосто- роннього зв’язку між кожною парою вузлів. Запропоновано збільшити кількість компо- нент метричного тензора, що дасть змогу представити метрику у симетричному тензор- ному полі для опису деформації ріманової метрики, яку застосовують у потоках Річчі.

1. Рябов Г. Маршрутизация на решетчато-клеточных структурах // Выч. мет. программирование, 5:1 (2004). — С. 107–117. 2. Донченко В. Евклидовы пространства числовых векторов и матриц: конструктивные методы описания базовых структур и их использование // International Journal «Information Technologies & Knowledge» 2011. — Vol. 5. — No. 3. — С. 203–216. 3. Стрихалюк Б. М. Підвищення ефективності динамічної маршрутизації у гетерогенних сервісно- орієнтованих системах з використанням гіперболічних потоків Річі / Б. М. Стрихалюк, Ю. В. Климаш, І. Б. Стрихалюк, Б. В. Коваль // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації : збірник наукових праць. — 2015. — № 818. — С. 189–194. 4. Kleinberg R. Geographic routing using hyperbolic space in Proc. 26th IEEE Conf. Commun. Soc., 2007, pp. 1902–1909. 5. Eppstein D., Goodrich M. Succinct Greedy Geometric Routing Using Hyperbolic Geometry, IEEE Trans. Comp. vol. 60, no. 11, 2011, pp. 1571–1580. 6. Chow B., Luo F. Combinatorial Ricci flows on surfaces, J. Different. Geometry, vol. 63, no. 1, pp. 97–129, 2003. 7. Пирхади В., Разави А. Поток Риччи на контактных многообразиях // Сиб. матем. журн., 56:5 (2015), 1142–1153; Siberian Math. J., 56:5 (2015), С. 912–921. 8. Huai-Dong Cao, Xi-Ping Zhu. A complete proof of the Poincar ́e and geometrization conjectures — application of the Hamilton-Perelman theory of the Ricci flow, Asian J. Math.,10, No. 2:165–492, 2006. 9. Shi X. Ricci deformation of the metric on complete noncompact Riemannian manifolds, J. of Diff. Geom. 30, 1989, рр. 303–394. 10. Климаш М. М. Тензорна модель телекомунікаційної мережі на основі криволінійної системи координат / М. М. Климаш, М. В. Кайдан, Б. М. Стрихалюк // Телекомунікаційні та інформаційні технології. — 2016. — № 3. — С. 14–21.