алгоритм

Розширення алгебри алгоритмів аксіомами операцій циклів

У розширення класичної алгебри алгоритмів, отримане введенням операції багатозначного елімінування, впроваджено нове розширення. На рівні алфавіту нововведеннями є впровадження в алфавіт спеціальних унітермів, якими є унітерм ознаки повернення у цикл та умовний унітерм циклу. На рівні означень операцій нововведеннями є аксіома введення і виносу унітерма в область дії операції циклічного секвентування, аксіома введення і винесення унітерма у та за область дії операції циклічного елімінування, аксіома введення і винесення унітерма у та за область дії операції циклічного паралелення.

Встановлення зв’язків між вимогами замовника та показниками виробу з використанням методу QFD та FUZZY LOGIC

Запропоновано алгоритм, який використовує розгортання функції якості для перетворення вимоги замовника на характеристики властивостей виробів, їх матеріалів, вимоги виробничих процесів, нормативних документів тощо. Алгоритм використовує також нечітку логіку для підвищення точності оцінювання вимог, оскільки забезпечує математичні операції із лінгвістичними змінними. Запропонована практична реалізація алгоритму на прикладі напірної поліетиленової труби для підземних газогонів.

Систематизація показників якості у кваліметрії продукції овочівництва

Сформовано та систематизовано показники якості продукції овочівництва для розроблення єдиних принципів оцінювання та визначення комплексного показника якості з урахуванням різнопрофільних потреб споживачів. 

Образний підхід до обчислення кількості інформації та оцінки її цінності

Розглянуто різні підходи до визначення та обчислення основних понять теорії інформації, зокрема кількості інформації та оцінки її цінності на підставі статистичних міркувань (класичний підхід), теорії алгоритмів (алгоритмічний підхід) та теорії розпізнавання образів (образний підхід). Здійснено їх порівняльний аналіз та відзначено сфери їх ефективного застосування. Запропоновано новий підхід, який дає змогу кількісно оцінити цінність інформації.

Метод лінгвістичного аналізу україномовного комерційного контенту

Розв’язано науково-практичну задачу автоматичного виявлення значущих ключових слів та рубрикації україномовного контенту в інтернет-системах на основі методу лінгвістичного аналізу текстової інформації. Наведено теоретичне та експериментальне обґрунтування методу лінгвістичного аналізу україномовного контенту з використанням стемінгу Портера.

Інтелектуальний аналіз структури даних та математичного забезпечення редактора формул алгоритмів

Описано означення процесу адаптації, структури даних редактора алгоритмів. Синтезовано, мінімізовано, побудовано математичну модель структури даних редактора формул алгоритмів, ієрархічно-модульний принцип побудови редактора, процесу адаптації, згортання і розгортання формул алгебри алгоритмів.

Оптимальний алгоритм функціонування системи управління та контролю вертикальним, багаторівневим, електромагнітним сепаратором

Розроблено алгоритм функціонування системи управління та контролю верти- кальним, багаторівневим, електромагнітним сепаратором з імпульсними магнітними полями високої інтенсивності. Запропоновано критерій вибору оптимального алго- ритму функціонування системи управління сепаратором.

Удосконалення алгоритму широтно-імпульсної модуляції для керування тепловим об’єктом

Представлено результати аналізу алгоритмів широтно-імпульсної модуляції (ШІМ), а саме ШІМ на базі генератора пилкоподібних коливань та ШІМ на базі інтегруючої ланки та релейного елемента. Наведено математичні залежності для визначення параметрів налаштувань цих алгоритмів. Запропоновано удосконалений алгоритм ШІМ для умов роботи контролера з цілочисельними змінними без фільтра вхідного сигналу.

Алгоритм програмної реалізації багатоантенного каналу з завадами

Викладено матеріали проведених досліджень методів математичного моделювання сучасних систем широкосмугового безпроводового доступу. Наведено опис роботи розробленого алгоритму програмної реалізації багатоантенного каналу. Відмінною рисою цього алгоритму є врахування під час цифрової обробки сигналів кореляційних властивостей багатоантенного каналу зв’язку.