алгоритм

Образний підхід до обчислення кількості інформації та оцінки її цінності

Розглянуто різні підходи до визначення та обчислення основних понять теорії інформації, зокрема кількості інформації та оцінки її цінності на підставі статистичних міркувань (класичний підхід), теорії алгоритмів (алгоритмічний підхід) та теорії розпізнавання образів (образний підхід). Здійснено їх порівняльний аналіз та відзначено сфери їх ефективного застосування. Запропоновано новий підхід, який дає змогу кількісно оцінити цінність інформації.

Метод лінгвістичного аналізу україномовного комерційного контенту

Розв’язано науково-практичну задачу автоматичного виявлення значущих ключових слів та рубрикації україномовного контенту в інтернет-системах на основі методу лінгвістичного аналізу текстової інформації. Наведено теоретичне та експериментальне обґрунтування методу лінгвістичного аналізу україномовного контенту з використанням стемінгу Портера.

Інтелектуальний аналіз структури даних та математичного забезпечення редактора формул алгоритмів

Описано означення процесу адаптації, структури даних редактора алгоритмів. Синтезовано, мінімізовано, побудовано математичну модель структури даних редактора формул алгоритмів, ієрархічно-модульний принцип побудови редактора, процесу адаптації, згортання і розгортання формул алгебри алгоритмів.

Оптимальний алгоритм функціонування системи управління та контролю вертикальним, багаторівневим, електромагнітним сепаратором

Розроблено алгоритм функціонування системи управління та контролю верти- кальним, багаторівневим, електромагнітним сепаратором з імпульсними магнітними полями високої інтенсивності. Запропоновано критерій вибору оптимального алго- ритму функціонування системи управління сепаратором.

Удосконалення алгоритму широтно-імпульсної модуляції для керування тепловим об’єктом

Представлено результати аналізу алгоритмів широтно-імпульсної модуляції (ШІМ), а саме ШІМ на базі генератора пилкоподібних коливань та ШІМ на базі інтегруючої ланки та релейного елемента. Наведено математичні залежності для визначення параметрів налаштувань цих алгоритмів. Запропоновано удосконалений алгоритм ШІМ для умов роботи контролера з цілочисельними змінними без фільтра вхідного сигналу.

Алгоритм програмної реалізації багатоантенного каналу з завадами

Викладено матеріали проведених досліджень методів математичного моделювання сучасних систем широкосмугового безпроводового доступу. Наведено опис роботи розробленого алгоритму програмної реалізації багатоантенного каналу. Відмінною рисою цього алгоритму є врахування під час цифрової обробки сигналів кореляційних властивостей багатоантенного каналу зв’язку.

Інтелектуально-інформаційна система розроблення навчального плану у ВНЗ

In the article the method of collection, analysis and working of information is described on the example of the high school. The charts of functioning of algorithm and methods of working of information are developed in the set subject domain.

Адаптивний синтез формул абстрактних алгоритмів

This article is about determination adaptation processes of algorithms formulas. The adaptation algorithm of formulas is resulted. Synthesized, minimized, and built mathematical model and probed adaptation algorithm of operation base sign.

Підсистема знищення формул алгоритмів

This article is about the determination of the process of deleting formulas of algorithms. The algorithm of computer deleting of formulas of algorithms was given. Synthesized, minimizing the mathematical model was synthesized, minimized and the algorithm of deleting of formulas of abstract algorithms was studied.