алгоритм

Розроблення системи розпізнавання людських облич для відеоспостереження

Досліджено принципи побудови систем спостереження та розпізнавання об’єктів. Наведено класифікацію способів розпізнавання людських облич. Проаналізовано роботу мережі прогресивного калібрування (ПКМ) для розпізнавання людських облич. Розроблено алгоритм розпізнавання облич, створено програмну систему розпізнавання облич і проведено її тестування.

Формування головного кластерного вузла в безпровідних сенсорних мережах

У безпровідних сенсорних мережах для передачі інформації часто використовують метод кластеризації, який є одним з найбільш енергоефективних підходів. Оскільки головний кластерний вузол взаємодіє з іншими вузлами мережі, то для виконання його функцій обирається вузол з високим рівнем залишкової енергії. Запропоновано технологію вибору головного вузла на основі нечіткої логіки, що передбачає використання ряду вхідних параметрів, вплив яких продемонстровано у статті.

Порівняльна характеристика функціональних можливостей систем комп’ютерної математики в процесі розв’язування задач

Здійснено порівняльний аналіз найпоширеніших систем комп’ютерної математики та описано їх структуру. Визначено основні функції систем комп’ютерної математики та наведено переваги і недоліки використання таких систем, як: Derive, Mathematika, Matlab, Mathcad, Maple, MuPad, Gran, GeoGebra. Описано український програмний засіб Gran, який застосовують для графічного аналізу функцій (Gran1), систем геометричних об’єктів на площині (Gran-2D) та просторових об’єктів (Gran-3D).

Підсистема адаптації формул алгоритмів

Описано означення процесів адаптації формул алгоритмів. Наведено алґоритм комп’ютерної адаптації формул алгоритмів. Синтезовано, мінімізовано, побудовано математичну модель і досліджено алґоритм адаптації базового знака операції.
 

Підходи та алгоритми проектування гібридних сховищ даних

Проаналізовано відомі підходи та алгоритми до проектування гібридних сховищ даних. Запропоновано концепцію узагальненого гібридного сховища даних.

Інтелектуальний аналіз процесу трансформування формул алгебри алгоритмів

Описано процеси трансформування формул алгебри алгоритмів. Наведено алгоритм обчислення геометричних параметрів унітермів. Синтезовано, мінімізовано, побудовано математичну модель і досліджено алгоритм процесу трансформування
формул алгебри алгоритмів.

Порівняння мір подібності фрагментів мовних сигналів

Розглянуто деякі міри подібності фрагментів мовних сигналів, які використовуються під час їх розпізнавання. Розроблено алгоритм та комплекс програм для обробки сигналів, наведено результати роботи програм.

Розширення алгебри алгоритмів аксіомами операцій циклів

У розширення класичної алгебри алгоритмів, отримане введенням операції багатозначного елімінування, впроваджено нове розширення. На рівні алфавіту нововведеннями є впровадження в алфавіт спеціальних унітермів, якими є унітерм ознаки повернення у цикл та умовний унітерм циклу. На рівні означень операцій нововведеннями є аксіома введення і виносу унітерма в область дії операції циклічного секвентування, аксіома введення і винесення унітерма у та за область дії операції циклічного елімінування, аксіома введення і винесення унітерма у та за область дії операції циклічного паралелення.

Встановлення зв’язків між вимогами замовника та показниками виробу з використанням методу QFD та FUZZY LOGIC

Запропоновано алгоритм, який використовує розгортання функції якості для перетворення вимоги замовника на характеристики властивостей виробів, їх матеріалів, вимоги виробничих процесів, нормативних документів тощо. Алгоритм використовує також нечітку логіку для підвищення точності оцінювання вимог, оскільки забезпечує математичні операції із лінгвістичними змінними. Запропонована практична реалізація алгоритму на прикладі напірної поліетиленової труби для підземних газогонів.

Систематизація показників якості у кваліметрії продукції овочівництва

Сформовано та систематизовано показники якості продукції овочівництва для розроблення єдиних принципів оцінювання та визначення комплексного показника якості з урахуванням різнопрофільних потреб споживачів.