сучасні рухи земної кори

Сучасні деформації земної кори Берегівської горстової зони

На основі аналізу результатів багаторічних деформографічних спостережень в Берегівській горстовїй зоні зроблено висновок, що вісь стиснення земної кори орієнтована по перпендикуляру до протяжності Східних Карпат, що добре узгоджується з сучасними гіпотезами про неотектонічний розвиток Панонского басейну.

Стан і перспективи розвитку геодинамічних досліджень в Карпатах

Узагальнено досвід геодинамічних досліджень в Карпатському регіоні. Наведено результати аналізу просторово-часових особливостей сучасних рухів земної кори, сейсмічного режиму і варіацій аномального магнітного поля. Визначено напрямки подальшого розвитку комплексних геодинамічних досліджень на Карпатському полігоні.

Оцінювання тензора швидкостей деформацій земної кори за даними GPS-спостережень у Східній Європі

Розраховані за даними GPS-спостережень швидкості руху GPS-станцій були використані для отримання 2D-моделі поля швидкостей деформацій у Східній Європі. Вивчення поля швидкостей у регіоні було проведено в кілька етапів. Перший включає створення скінченно-елементного наближення на геосфері на основі бікубічної сплайн-функції і метод колокації для інтерполяції нерівномірних GPS-даних на регулярні вузли. Другий – це інверсія швидкостей від GPS-спостережень до тензора швидкостей деформацій.

Геодинамічна модель та сейсмічий стан Закарпаття за результатами деформаційних спостережень

Проведені комплексні спостереження параметрів фізичних полів на РГС Закарпаття дають змогу встановити просторово-часові залежності спостережуваних величин. Виявлення зв’язку цих полів із геодинамічним станом регіону створюють можливість побудови моделі геомеханічної системи Закарпаття, процесу накопичення та вивільнення енергії пружно-деформованих процесів.

Поле лінійних швидкостей та рухи земної кори у регіоні Південно-Східної Європи

Координати і швидкості GPS станцій Південно-Східної Європи використано для побудови 2D-моделей поля лінійних швидкостей і поля горизонтальних швидкостей деформацій для цього регіону (території України, Болгарії, Румунії, Греції, Туреччини та Ірану). Першим етапом досліджень став розвиток методу скінченних елементів на основі бікубічної сплайн-функції на геосфері для інтерполяції нерівномірних GPS-даних на вузли регулярної сітки. Другий етап – інверсія швидкостей від даних GPS спостережень до тензора швидкостей деформацій.