геофізичні поля

Глибинна будова північно-західної частини Карпатської НГП за результатами інтегральної інтерпретації комплексу геолого-геофізичних даних

Доповідь присвячена актуальній проблемі вивчення глибинної будови Карпатського регіону. Дослідження базувалися на створенні просторової інтегральної сейсмо-гравітаційної моделі. Отримані результати дозволили виділити низку опущених та при піднятих блоків фундаменту, які корелюють із основними тектонічними одиницями регіону та уточнюють їх геологічну будову. З метою подальшого вивчення території пропонується проведення регіональних сейсмічних робіт з їх наступною інтегральною інтерпретацією.

Комплексна геолого-геофізична модель літосфери Західного Донбасу

Співставлення комплексу геолого-геофізичних моделей земної кори Західного Донбасу дозволило отримати нові дані про нижню частину земної кори, виділити зону зниженої швидкості в середній частині кори в районі зчленування Донбасу і Воронезького масиву та інші дані про особливості будови літосфери.

Прогноз сейсмічної активності на основі комплексного геофізичного моніторингу сейсмотектонічних процесів

Використовуючи методи факторного, кореляційного і регресійного аналізу фномальних компонент, досліджені тимчасові варіації характеристик геофізичних полів (потужність локальних землетрусів, ендогенні мікросейсми, геотемператури деформації земної кори, атмосферний тиск і температура), зареєструватись транскарпатська мережею режимних геофізичних станцій (РГС) в 1992-1997 роках . Для виділення аномальних компонент з лав характеристик геофізичних полів гармонічні коефіцієнти і тренд виключалися шляхом фільтрації в спектральній частині.

Глибинна будова Онезької Палеопротерозойської структури за геолого-геофізичними даними

На основі аналізу та узагальнення усієї наявної геолого-геофізичної інформації, накопиченої за минулі 50 років, і даних буріння Онезької параметричної свердловини викладено сучасні уявлення про глибинну будову земної кори Онезької структури та її облямування. Узагальнення та комплексна інтерпретація накопичених даних геології, тектоніки, геофізики та мінерагенії дали змогу виявити нові деталі глибинної будови земної кори цієї території, уточнити її склад, можливу геологічну природу та геодинамічні умови її формування.
 

Сейсмопрогностичний моніторинг на основі системи геофізичних спостережень ГЦСК

У роботі розглянута можливість створення системи моніторингу сейсмічної обстановки на території України та сусідніх держав з використанням комплексу геофізичних спостережень Головного центру спеціального контролю НКАУ. Вводиться поняття системного провісника землетрусу, яке уможливить ув’язати послідовність збурень контрольованих фізичних полів у єдиний геофізичний процес, ідентифікувати подібну в часі поведінку аномалій різної природи як підготовку землетрусу в ближній зоні та оцінити його прогнозні параметри – місце, час, магнітуду.

Про можливість сейсмотектонічного районування Українського щита та виділення сейсмогенеруючих зон

Стаття присвячена, на прикладі Криворізької сейсмогенеруючої зони, питанням сейсмотек­тонічного районування Українського щита, що базується на комплексі аналізу геолого-геофізичних, сейсмотектонічних, сейсмологічних параметрів, а також характеристик геофізичних полів і структурних особливостей його будови.