резонанс

Визначення параметрів віброударних машин із урахуванням їхніх визначальних характеристик

Мета. Формування узагальненого показника ефективності функціонування та аналіз резонансних вібраційних машин із урахуванням їхніх визначальних енергетичних, динамічних і технологічних характеристик. Методика. Для оцінювання ефективності функціонування вібраційних систем використано три базових параметри – відношення максимуму пришвидшення робочої маси до споживаної потужності, коефіцієнт асиметрії пришвидшення та ширина резонансної зони. На наступному етапі ці показники приведені до безрозмірного виду, де визначальним вибрано перший.

Обґрунтування раціональної довжини довговимірного робочого органа вібраційного транспортного засобу

В статті виводиться аналітична залежність, що встановлює для довгомірного вібраційного транспортного засобу раціональну довжину робочого органа, як тіла з розподіленою масою, з умови унеможливлення співпадіння його власної частоти коливань з вимушеною.

Виявлення шляхів подальшого вдосконалення високоефективних міжрезонансних коливальних систем

В статті обґрунтовується можливість подальшого вдосконалення високоефективних міжрезонансних коливальних систем. Для цього пропонується застосувати дискретно-континуальну коливальну систему, в якій третя надлегка маса використовується як тіло з розподіленими параметрами (надлегка гнучка маса).

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРАВКИ ПРИТИРІВ ВІБРОВИКІНЧУВАЛЬНОГО ВЕРСТАТА

Мета роботи. Обґрунтування структури, параметрів і режимів функціонування удосконаленого вібровикінчувального верстата. Аналіз динамічних процесів, які виникають підчас правки «притир по притиру». Методи досліджень. Математична модель руху механічної коливної системи вібровикінчувального верстата будувалася на основі диференціальних рівнянь Лагранжа другого роду. Для опису тертя між робочими поверхнями притирів використано Кулонівську модель тертя.

Коливання кільцевого електромагнітного віброкавітатора резонансної дії

Розроблено розрахункову схему на основі рівнянь Лагранжа другого роду, одержано систему лінійних диференціальних рівнянь у матричній формі, які описують коливальний процес у кільцевому електромагнітному кавітаторі резонансної дії та отримано розв’язок матричного рівняння у комплексній формі.

Порівняльний аналіз віброударних резонансних систем дво- та тримасової структури з лінійним тертям

The optimization model based on the criteria of energy efficiency of vibration systems is considered. This criterion is presented as the ratio of maximum of the working mass acceleration to consumption power of system. Optimization task is added of constraints that determine the technological aspects of vibrational resonant type - the width of the resonance zone, coefficient asymmetry of acceleration, maximum acceleration of the working mass. Searching of stiffness of asymmetric piecewise linear elastic properties at the basic of synthesis is entrusted.

Обґрунтування параметрів вібраційного бункерного живильника з електромагнітним приводом

В статті на прикладі вібраційного бункерного живильника викладено повну методику його проекту­вання з виведенням основних аналітичних залежностей, що встановлюють параметри системи.

Оптимізація режимів віброрезонансної кавітаційної обробки рідин

Описано спосіб віброрезонансної кавітаційної обробки рідинних субстанцій та прилад для визначення резонансних частот власних коливань наявних в оброблюваних рідинах зародків кавітації. Доведено, що оптимальними є режими, за яких частоти коливань збурювачів кавітації кратні частотам власних коливань зародків кавітації.

Зміна характеристик робочих поверхонь деталей при звуковій вібраційній обробці в пружному середовищі

В статті розглянута зміна основних трибологічних характеристик поверхневого шару робочих поверхонь пар тертя при їх звуковій вібраційній обробці в пружному середовищі. Проаналізовані технологічні параметри процесу обробки та принципова схема установки. Показані результати проведеної експериментальної обробки деталей.