Коливання кільцевого електромагнітного віброкавітатора резонансної дії

2016;
: рр. 19-25
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Lviv Polytechnic National University

Розроблено розрахункову схему на основі рівнянь Лагранжа другого роду, одержано систему лінійних диференціальних рівнянь у матричній формі, які описують коливальний процес у кільцевому електромагнітному кавітаторі резонансної дії та отримано розв’язок матричного рівняння у комплексній формі.

1. Шевчук Л.І. Низькочастотні вібраційні кавітатори / Л.І. Шевчук,  І.С. Афтаназів, О.І. Строган,  В.Л. Старчевський УДК 628.1(0758) ББК 38.761 Ш36 Монографія – Львів Видавництво Львівська політехніка, 2013. – 176 с.

2. Маргулис М.А. Основы звукохимии (химические реакции в акустических полях). –М., Высш. шк., 1984.-272с., ил.

3. Вітенько Т.М. Гідродинамічна кавітація у масообмінних, хімічних і біологічних процесах: монографія / Т.М. Вітенько. – Тернопіль, в-во ТДТУ ім. І. Пулюя, 2009. – 224с.

4. Вітенько Т.М. Механізм та кінетичні закономірності інтенсифікуючої дії гідродинамічної кавітації у хіміко-технологічних процесах. Дис. на здоб. наук. ступ. док. техн. наук, - Львів, 2010.

5.  Сілін Р.І., Баран Б.А.,Гордєєв А.І. Властивості води та сучасні способи її очищення: монографія – Хмельницький: ХНУ 2009. -254 с.

6.  Василенко М.В., Алексейчук О.М. Теорія коливань і стійкості руху. – К.: Наукова думка, 1993.- 513  с.

7.  Ланець О.С.Високоефективні міжрезонансні вібраційні машини з електромагнітним приводом (Теоретичні основи та практика створення): Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 324 с.

8. Повідайло В. О. Вібраційні процеси та обладнання: навч. посіб./ В. О. Повідайло. – Львів: Вид – во Нац. Ун – ту «Львівська політехніка», 2004. – 248 с.

9 . Промислова власність. Офіційний бюлетень 2001р. №4.Патент UA№37414 А Пристрій для обробки водних розчинів магнітним полем /БаранБ.А., Дроздовський В.Б. Опубл. 15.05.2001. 6С02F1/48.

Вікович І. А. Коливання кільцевого електромагнітного віброкавітатора резонансної дії / І. А. Вікович, Л. І. Шевчук, О. І. Строган // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. - 2016. - Вип. 50. - С. 19-25.