деформація

Дослідження та математичне моделювання дробово-диференціальних реологічних моделей

Досліджено процеси деформування у середовищах з фрактальною структурою. На сьогодні дослідження, які присвячені питанням побудови математичних методів та моделей взаємозв’язаних деформаційно-релаксаційних та тепломасообмінних процесів у середовищах з фрактальною структурою знаходяться на початковому етапі. Існує ряд невирішених задач, зокрема до кінця нерозв’язаною залишається задача коректної та фізично-осмисленої постановки початкових і граничних умов для нелокальних математичних моделей нерівноважних процесів у середовищах з фрактальною структурою.

Дослідження точності вимірювання ГНСС-векторів під час моніторингу деформацій інженерних споруд

Мета. Метою дослідження є оптимізація моніторингу за допомогою ГНСС просторових зміщень на складних інженерних спорудах та мінімізація інтервалів ГНСС-спостережень за заданих параметрів точності. Методика. Для проведення експерименту розгорнуто тестову знімальну мережу з різними довжинами векторів, яка імітує моніторинг на реальному об’єкті. Мережа складалася з 4 пунктів, на яких встановлено двочастотні ГНСС-приймачі.

Investigation of the Carbide-tipped Tool Wear Hardened by Method of Aerodynamic Impact

Theoretical calculations and experimental studies of the influence of wear on the cutting process and the precision parameters of machining by hard alloys during milling are described in the article. The method of aerodynamic hardening is designed to increase the durability of tools, which are heterogeneous compositions of tungsten carbides, titanium and tantalum with cobalt ligature operating under severe process conditions with varying impact loads.

Деформаційний супровід процесів ущільнення, розущільнення та фазових переходів у внутрішніх структурах Землі

На основі нелінійної теорії деформівних твердих тіл досліджуються процеси ущільнення, розущільнення, фазових переходів і руйнувань в умовах внутрішніх структур Землі. Показується, що втрати стійкості стану рівноваги по геометричній формозміні (структурна нестійкість) може передувати процесам розущільнення, фазових переходів і руйнувань.

Деформаційний моніторинг територій розташування важливих інженерних об'єктів

Розглядаються результати багаторічних досліджень зсувних процесів на території експлуатації гідроакумулюючої електростанції за допомогою сучасних технологій ГНСС. Виявлено наявність деформування земної поверхні як у плані, так і по вертикалі. Зміщення одних пунктів відбувається по замкнутій поступально-зворотній траєкторії, не перевищуючи декількох міліметрів. Іншій частині пунктів властива поступальна спрямованість горизонтальних зміщень при наявності також і зворотниих зміщень.

Вимірювальна система з віддаленим керуванням на основі сенсорів деформації

В даній роботі описано розроблену автоматизовану безпровідну систему для попереднього моніторингу напружено-деформаційного стану ділянок магістральних трубопроводів. Оскільки більша частина відмов магістральних трубопроводів припадає на області інтенсивних пластичних деформацій, то їхній контроль у віддалених районах викликає значне зацікавлення. Одним із варіантів вирішення даного завдання вимірювальна система на основі сенсорів деформації, в яких, чутливими елементами є ниткоподібні кристали кремнію.

Формоутворення просторових конструкцій з листових матеріалів локальним лазерним нагріванням

Проаналізовані механізми лазерного формоутворення, найбільш дослідженим та найбільш ефективним являється механізм градієнту температур. Приведені результати експериментальних досліджень. Величина деформації прямо пропорційна до кількості формувальних проходів, як у випадку обробки вуглецевих сталей, так і при обробці нержавіючих сталей аустенітного класу. При обробці вуглецевих сталей має місце явище ​"пост деформації", яка може мати напрямок що співпадає з напрямком основної деформації, або протилежний йому. Досліджена стійкість лазерносформованих конструкцій.

Геодинамічна модель та сейсмічий стан Закарпаття за результатами деформаційних спостережень

Проведені комплексні спостереження параметрів фізичних полів на РГС Закарпаття дають змогу встановити просторово-часові залежності спостережуваних величин. Виявлення зв’язку цих полів із геодинамічним станом регіону створюють можливість побудови моделі геомеханічної системи Закарпаття, процесу накопичення та вивільнення енергії пружно-деформованих процесів.

Дослідження динаміки горизонтальних рухів земної кори Європи за даними GNSS-спостережень (2000–2010 рр.)

Основна мета роботи – дослідження динаміки рухів земної кори Європи за період 2000–2010 рр. Визначено абсолютні та регіональні річні вектори швидкостей зміщень перманентних станцій і побудо­вано карти-схеми річних векторів швидкостей горизонтальних зміщень, виділено умовні блоки земної кори (УБЗК), в межах яких спостерігається стала кінематика горизонтальних зміщень перманентних станцій. Визначено середню річну швидкість та напрям руху цих блоків. Отримані результати надалі будуть використані для вивчення деформації земної кори досліджуваного регіону.

Про міграцію екстремумів швидкостей дилатації земної кори на території Європи

Результати спостережень на 147 перманентних ГНСС-станціях розташованих на території Європи були використані для розрахунку параметрів деформації земної кори. Побудовано щорічні карти-схеми розподілу швидкостей дилатації на території Європи, загальну карту-схему міграції у часі екстремальних значень швидкостей дилатації на території Європи та карти-схеми епіцентрів землетрусів на території Європи, за період 2000 – 2010 років. Проведено аналіз взаємозв’язку прояву сейсмічної активності Європи зі зміною у часі швидкостей дилатації земної кори.