електромагнітне поле

Розпізнавання арактеристик електропровідного включення у півпросторі для квазістаціонарної моделі процесу становлення електромагнітного поля

Розглянуто математичне моделювання процесу становлення електромагнітного поля (ЕМП) у кусково-однорідному півпросторі. Знайдено в часовій області компоненти векторів напруженостей електричної та магнітної його складових для квазістаціонарної моделі без введення потенціалів електричного чи магнітного типів. За допомогою методу приграничних елементів досліджено вплив включення з вищою, ніж середовище, електропровідністю на розподіл ЕМП на денній поверхні та показано способи розпізна- вання його геометричних та електромагнітних характеристик.

Підсилення електромагнітного поля періодичними структурами для застосування у раманівській спектроскопії

Досліджено періодичні структури на основі прямокутних дифракційних металевих (срібло) ґраток на діелектричній (полікарбонат) та металевій (срібло) підкладках для їх застосування як SERS-підкладок. Оптимізовано геометричні параметри ґраток для різних довжин хвиль збуджуючого випромінювання. Для оптимізованих структур з заданими параметрами і на різних довжинах хвилі збудження розраховано розподіл концентрації електромагнітного поля та коефіцієнт підсилення методом скінченних елементів.

Розрахунок електромагнітних процесів турбогенератора з еквівалентними зубцевими зонами статора і ротора в режимі неробочого ходу

На основі рівнянь Максвелла в потенціалах проведено розрахунок електромагнітних процесів у рухомих і нерухомих зонах поперечного перерізу турбогенератора у перетвореній і фізичній системах координат для режиму неробочого ходу. Показано, що використання методу еквівалентування зуб­цевих зон пристрою суцільними анізотропними середовищами та нехтування систем координат, у яких розглядається процес у польових математичних мо­­делях, приводить до спотворення реальних елек­тро­магнітних явищ.

Симетрія енерґії

Виходячи з принципу симетрії, запропоновано універсальний вираз енерґії фізичної системи. Якщо прийняти за арґумент узагальнену координату, то приходимо до потенціальної енерґії, якщо узагальнену швидкість, то – до кінетичної ко-енерґії. Поняття кінетичної енерґії тут, як і у варіаційних принципах, не діє. Приклади стосуються електромаґнетного поля, електромаґнетних кіл і механіки зосереджених мас. Концепції ко-енерії надається фізичне значення (характеристика).

Розрахунок електромагнітних процесів турбогенератора з еквівалентною зубцевою зоною ротора в режимі неробочого ходу

З метою повнішого аналізу електромагнітних процесів в електродинамічних пристроях необхідно здійснювати розрахунок електромагнітного поля в рухомих і нерухомих елементах їх конструкції з урахуванням систем координат рухомих і нерухомих тіл. Також важливим питанням при побудові польових математичних моделей електротехнічних пристроїв є відтворення режиму заданих напруг, а не струмів, оскільки струми в обвитках є одним із наслідків загального електромагнітного явища, а не його причиною.

Methodological principles of electromagnetic screens application for public protection from electromagnetic fields and radiation

The growing levels of electromagnetic fields require the improvement of protective shielding methods. Frequency and amplitude parameters of fields have been analyzed according to national and international standards of electromagnetic safety and guidelines on shielding application have been given. The methodological principles of choosing and applying electromagnetic screens depending on radiation parameters and the required protection efficiency have been developed.

Результати детальних ем зондувань проблемної ділянки північного борту Домбровського кар’єру

Наведено результати електромагнітного діагностування стану середовища верхньої частини геологічного розрізу на території між р. Сівкою і північним бортом кар’єру. Зондуваннями у ближній зоні джерела поля виділено та визначено на кількісному рівні просторові характеристики аномальних за електропровідністю областей, що зумовлюють розвиток фільтраційно-суфозійних і карстових процесів у гіпсоглинистій “шапці” та рудному тілі внаслідок інфільтрації річкових вод і атмосферних опадів у водоносний горизонт та міграції у прибортову зону на нижчі гіпсометричні рівні.

Технологічний комплекс та результати електромагнітного моніторингу екологічно проблемних об’єктів Передкарпаття

Мета. Метою робіт є розроблення комплексу апаратурно-методичних засобів та організація електромагнітного моніторингу екологічно проблемних об’єктів на базі модифікацій електророзвідки.

Математичне моделювання частотних зондувань електромагнітним полем у локально-неоднорідному півпросторіі

Мета. З метою адекватнішого опису реальних процесів, що характеризують поширення в земній корі гармонічного електромагнітного поля (ЕМП), збудженого штучними джерелами, розглянуто, на відміну від класичних моделей півпростору (однорідного та кусково-однорідного), локально-неоднорідне середовище (його електрофізичні характеристики залежать від координат лише в межах локальної області).