похибка

Моделювання методик реалізації температурної шкали багатоточковим методом для термометрів випромінення

Розглянутий багатоточковий метод реалізації температурної шкали. На основі комп’ютерного моделювання проведений порівняльний аналіз різних методик її побудови. Обґрунтовано переваги застосування комбінованого методу для реалізації температурної шкали.

In the article the method of multipoint temperature scale. Based on computer modeling of the comparative analysis of different methods conducted. The advantages of the use of the combined method for the realization of the temperature scale.

Моделювання похибок вимірювання температури за випроміненням багатоканальними методами

На основі комп’ютерного моделювання проаналізовано інструментальну та методичну складові похибки вимірювання температури методами багатоканальної термометрії випромінення. Визначено умови, за яких доцільне їх застосування, та загальні недоліки використання цих методів. Запропоновано методику багатооканального вимірювання температури.

SYSTEM FOR DETERMINING THE SOUND SOURCE COORDINATES

The authors investigated the effect of changes in the acoustic signal propagation speed and the accuracy of sensor positioning on the accuracy of sound source localization. The mean absolute error grows with the displacement of the microphones relative to the nominal coordinates (X, Y). The same trend is observed with an increase in the actual acoustic signal velocity deviation from the velocity under normal environmental conditions.

Про метричні та кутові залежності просторової прямої засічки та їх використання в інженерно-геодезичних роботах

У прикладних задачах геодезії може виникати потреба у визначенні просторових кутів. При виносі 3D проєкту будівель і споруд в натуру за просторовими координатами їх характерних точок з використанням електронного тахеометра  (ЕТ) також з’являється необхідність у перевірці просторових кутів між різними елементами будівельних конструкцій (наприклад, конструкцій, які формують перекриття дахів, нахилених анкерів тощо). Сучасні геодезичні прилади забезпечують, достатньо високу точність вимірювання (до 1" та 1 мм відповідно).

ОПТОЕЛЕКТРОННИЙ КВАРЦОВИЙ СЕНСОР СИЛИ ТА ТИСКУ

Сенсори з частотним вихідним сигналом відзначаються з особливо високою точністю, її легко комутувати, а сигнали передавати на великі відстані. Основним елементом таких сенсорів є електромеханічний осцилятор, включений у зворотний зв’язок автогенератора. Струнні металеві осцилятори не забезпечують необхідну точність вимірювань через незадовільну пружність, гістерезис, релаксацією, та часову нестабільність металів.

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Проаналізовано сучасний стан розвитку метрологічного забезпечення випробувального устаткування та засобів  вимірювальної  техніки  для  забезпечення  конкурентоздатності  продукції,  безпеки  на  виробництві (радіаційної безпеки), отримання об’єктивної діагностичної  інформації в медичній практиці. Метрологічне забезпечення – це один  із основних етапів виробничого процесу , який впливає на отримання результатів вимірювання та їх якісну оцінку (точності). 

АНАЛІЗ МЕТОДИК ВЕРИФІКАЦІЇ ТА КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Проаналізовано  проблематику  реалізації  метрологічного  підтверджування  засобів  вимірювальної техніки відповідно до міжнародних вимог і можливі напрями їх вирішення. Розглянуто як спільні характеристики, так і певні відмінності основних методик метрологічного підтверджування ЗВТ – верифікації і калібрування, а також сфери їх застосування.  Проаналізовано  методи  верифікації  та  калібрування  ЗВТ,  а  також  точність  та  достовірність  результатів метрологічного підтверджування ЗВТ.

Cylindrical control of holes of tube details manufactured by deforming broaching

This work is devoted to the issues of processing holes in different thickness of tubular billets great length deforming broaching. The urgency of this problem is substantiated. The results of studying the regularities of deformation of a material in the deformation zone under deforming broaching are presented. The reasons for the formation of this type of geometric error as the curvature of the axis of the machined hole are established.

Аналіз похибки вимірювання кута напряму на ціль розподіленою системою звукової артилерійської розвідки

Проаналізовано похибку визначення кута на ціль у системі артилерійської звукової розвідки. Досліджено обчислювальну складність формули для визначення відстані між звукоприймачами. Проаналізовано основні джерела похибки під час визначення кута напряму на ціль. Показано залежності складових похибки визначення кута на ціль.

Обчислення параметрів зв’язку між державною геодезичною референцною системою УСК2000 та міжнародними системами ITRS/ITRF2000 і ETRS89/ETRF2000

Розглянуто питання трансформування координат в державнії геодезичній мережі України при використанні загальземних референцних систем координат та системи координат УСК2000.