вимірювання

MEASUREMENT UNCERTAINTY EVALUATION OF THE WIND SPEED IN THE ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER

A method for measuring wind speed by the trajectory of an acoustic package under the influence of air flows in the boundary atmospheric layer is developed. Model equations for measurement components of wind speed evaluation are ob- tained. For each of the components, an equation for the combined standard uncertainty is written, sensitivity coefficients are calcu- lated for input quantities, and uncertainty budgets are constructed. The last can serve as the basis for creating a software tool for measurement uncertainty evaluation.

Дослідження метрологічних характеристик чутливих елементів кристалооптичних термоперетворювачів на основі танталату літію

Досліджено метрологічні характеристики чутливих елементів кристалооптичних термоперетворювачів (ЧЕ КОТП) із танталату літію. Для дослідження вибрано однорідні монокристали без внутрішніх дефектів і напружень. Основними вимогами до монокристалів є якісна обробка граней та правильна їх орієнтація.

Дослідження можливості підвищення точності вимірювання температури обертових об’єктів

Виконано дослідження методів та можливості підвищення точності вимірювання температури обертових об’єктів. Розроблено кристалооптичний метод, що дає змогу вимірювати температуру для випадків її швидкої і циклічної зміни та забезпечити дистанційні вимірювання з мінімальним тепловідведенням, а також за наявності електричного потенціалу на об’єктах з одним вікном

VALIDATION AND VERIFICATION OF MEASUREMENT METHODS IN CLINICAL DIAGNOSIS

The article investigates and analyzes the validation and verification of measurement methods in the clinical diagnostic laboratory. The content and features of validation and verification are revealed. Measurement methods are considered in detail. Each direction of validation and verification of measurement methods is analyzed. The difference between validation and verification is substantiated. Measuring systems are increasingly used in the laboratories of the clinical sector. This means that the responsibility for validation lies mainly with the manufacturer.

UNCERTAINTIES OF THE ESTIMATORS AND PARAMETERS OF DISTRIBUTION IN MEASUREMENTS WITH MULTIPLY OBSERVATIONS

The article shows that the commonly used method of estimating the Type A uncertainty of measurements based on the standard deviation of estimators of population parameters does not meet the definition of uncertainty. For correct determination of the standard uncertainty, it is necessary to use the distribution of the corresponding population parameter at the values of population estimators determined from the experiment but not the probability distribution of the estimator.

Методика визначення часу термічної реакції термоперетворювачів для вимірювання температури газових потоків

Температура  газових  потоків  є важливим параметром технологічного процесу, визначає кількісні і якісні показники вихідного продукту, наявність браку, стан технологічного обладнання, а також безпеку функціонування процесу. Тому вимірювання її  необхідно проводити неперервно, з високою точністю, невеликою інерційністю і високою надійністю, оскільки інформативний сигнал про значення температури використовується в інформаційно-вимірювальних системах та автоматичних системах контролю та регулювання.

Рівняння середнього арифметичного профілю шорсткості

Для підвищення точності вимірювання витрати газу за допомогою витратомірів змінного перепаду тиску необхідно застосувати залежності для визначення коефіцієнтів рівняння витрати газу, що забезпечать найменшу відносну сумарну розширену невизначеність розрахунку та збільшать точність вимірювання вхідних величин в реальному часі. Однією з таких величин є середнє арифметичне відхилення профілю шорсткості внутрішньої поверхні трубопроводу. Отримано рівняння для розрахунку середнього арифметичного відхилення профілю шорсткості внутрішньої поверхні труби в реальному часі.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ

У статті запропоновано підхід щодо дослідження метрологічної надійності вимірювань з урахуванням умов  та  режимів  функціонування  засобів  вимірювальної  техніки,  оснований  на  проміжному  контролі  середньоквадратичного відхилення результатів вимірювань.

ЗАЛЕЖНІСТЬ ДИСПЕРСІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ ВІД ТРИВАЛОСТІ ВИМІРЮВАНЬ

Наведено  результати  статистичних  вимірювань  електричного  опору  металоплівкового  резистора. Статистичні  вимірювання  подано  у  вигляді  N  вимірювань,  здійснених  через  однакові  проміжки  часу  Δt   протягом загального  часу  вимірювання  T.  Отримана  залежність  стандартного  відхилення  результатів  вимірювання  від   N підтверджує результати інших досліджень: зі зростанням N – зі збільшенням часу вимірювання T – дисперсія результатів вимірювання  перестає  зменшуватись.

АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ОБЛАДНАННЯ ТА МЕТОДИК ЗА ISO/IEC 17025:2017

Для одержання достовірних результатів вимірювання під час проведення оцінки відповідності продукції важливо  забезпечити  метрологічне  підтвердження  застосованого  вимірювального  обладнання.  Оцінка  метрологічного підтвердження  вимірювального  обладнання  свідчить  про  його  відповідність  поставленому  вимірювальному  завданню. Для правильного виконання цього завдання необхідна відповідна методику вимірювань.