трудова міграція

Міжнародно-правове регулювання окремих питань трудової міграції

Анотація. Доведено факт широкого поширення трудової міграції не лише серед населення України, а й серед світової спільноти загалом. Визначено основні причини переміщення працездатного населення в умовах глобалізаційних процесів. Встановлено головні аспекти необхідності існування уніфікованої моделі відповідності законодавств держав міжнародним стандартам. Доведено, що одностайність здійснення правового регулювання процесу трудової міграції сприяло б усуненню протиріч між приписами правових систем різних держав.

Особливості процесів міграції населення України

У статті проаналізовано основні показники, які характеризують населення Украї- ни, зокрема рівень безробіття, мобільність громадян по регіонах, рівень народжуваності та смертності. Наведено інформацію про досвід роботи українців за кордоном за регіо- нами, тенденції міжнародної міграції та міграції населення з України, виокремлено най- більш популярні країни для міграції. Визначено чинники, які зумовлюють міжнародну міграцію населення і визначають її світові тенденції і масштаби та основні типові при- чини міграції українців.

ПРАВОВИЙ СТАТУС ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ

Досліджено поняття правового статусу трудових мігрантів. Зазначено, про законодавче закріплення правового статусу трудових мігрантів та гарантії їх особистих прав. Вказано про те, що захист прав громадян України, які працюють за кордоном, передбачає важливий обов’язок для держави створювати правові, соціально-економічні та духовні умови для реалізації їхніх прав і свобод, за яких можливо захистити права осіб, а також діяльність державних і міжнародних організацій із захисту прав людини.

Трудова еміграція з України до Польщі: нормативно-правове регулювання, ключові проблеми та виклики

У статті зосереджено увагу на таких концепціях міжнародної міграції, як-от: «притягування- відштовхування», стратегія адаптації (акультурації), теорія відносної відмінності, теорія людського капіталу. Проаналізовано нормативно-правову базу України та Польщі у сфері регулювання трудової міграції, яка охоплює низку юридичних актів, прийнятих в обох країнах задля мінімізації можливих негативних наслідків збільшення міграційних потоків. З’ясовано головні «виштовхувальні» фактори трудової міграції країни-донора та «притягальні» фактори країни-реципієнта.

Пандемія як виклик українським трудовим мігрантам у Польщі (науково-методична стаття)

У статті аналізується вплив пандемії коронавірусу на зайнятість українських трудових мігрантів у Польщі. Визначено той факт, що саме економічна ситуація та війна на сході України зумовлює безперервний процес виїзду трудового населення до західного сусіда. Проаналізовано основоположні документи міграційної політики України та польського законодавства у сфері працевлаштування іноземних громадян. З’ясовано, що наслідком запровадження карантинних обмежень став масовий відтік українських заробітчан із Польщі.

Вплив глобалізаційних процесів на зовнішню міграцію населення України

Досліджено проблему трудової міграції в умовах глобалізації. Трудова міграція
відіграє найважливішу роль у сучасному світовому міграційному процесі населення.
Зазначено, що процеси глобалізації за своїм змістом є культурними, соціальними,
економічними, політичними “викликами” для України. Глобалізація як позитивно, так
і негативно впливає на розвиток українського суспільства і держави.

Трудові мігранти як суб'єкти громадянської дипломатії України (на прикладі українсько-італійських відносин) [оглядова стаття]

Проаналізовано проблему виокремлення трудових мігрантів як суб’єктів громадської дипломатії України та їх ролі у становленні іміджу країни та розвитку ефективних та взаємовигідних зовнішньополітичних відносин України та Італії. Наголошено на громадській активності трудових мігрантів з України у ході захисту їх прав та свобод у Італії, а також просуванні іміджу України, протидії інформаційній пропаганді проти нашої держави.

Спонукальні причини міграції в сучасних умовах

Дослідженно міграційні процеси, що відбуваються в сучасному транзитивному суспільстві і по-різному впливають на розвиток і держав-донорів, і держав-реципієнтів. Розглянуто спонукальні причини міграції з позиції сьогодення. З’ясовано характерні особливості сучасних міграційних процесів, що відбуваються в Україні, в контексті євроінтеграції.

Відповідальність за незаконну трудову міграцію: міжнародно-правові підстави

У статті проаналізовано поняття “незаконна трудова міграція”, визначено її правові підстави. Визначено та проаналізовано залежність виникнення незаконної трудової міграції від міжнародно-правових підстав, а також відповідальність за її вчинення.

Гармонізація законодавства України і Європейського союзу про адміністративну відповідальність у сфері трудової міграції

У статті розглянуто теоретичні та прикладні аспекти нормативно-правового регулювання адміністративної відповідальності у сфері трудової міграції. Проаналізовано склади адміністративних правопорушень у сфері трудової міграції, передбачені чинним законодавством. Розглянуто окремі аспекти гармонізації національного законодавства щодо адміністративної відповідальності з законодавством країн-членів Європейського Союзу. Визначено проблемні питання та запропоновано шляхи вдосконалення нормативно-правової бази.