Гармонізація законодавства України і Європейського союзу про адміністративну відповідальність у сфері трудової міграції

N. Bortnyk, S. Esimov «Harmonization legislation of Ukraine and European union about administrative responsibility in the area of labor migration» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті розглянуто теоретичні та прикладні аспекти нормативно-правового регулювання адміністративної відповідальності у сфері трудової міграції. Проаналізовано склади адміністративних правопорушень у сфері трудової міграції, передбачені чинним законодавством. Розглянуто окремі аспекти гармонізації національного законодавства щодо адміністративної відповідальності з законодавством країн-членів Європейського Союзу. Визначено проблемні питання та запропоновано шляхи вдосконалення нормативно-правової бази.

1. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny [The code of administrative proceedings of Ukraine]. ThelawofUkraineonJune 06, 2005. 
2. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya [The code of Ukraine about administrative offences]. ThelawofUkraineonDecember 07, 1984. 
3. Pro zatverdzhennya Zmin do Instruktsiyi pro prymusove povernennya i prymusove vydvorennya z Ukrayiny inozemtsiv ta osib bez hromadyanstva [On approval of Amendments to the regulations on forced return and forced expulsion from Ukraine of foreigners and persons without citizenship]. Order of the Ministry of internal Affairs of Ukraine, Security Service of Ukraine on October 22, 2015. Availadle at:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1409-15/paran9#n9. 
4. Ortyns'kyy V. Mihratsiya yak sotsial'no-politychne yavyshche i yiyi vplyv na Ukrayinu “Migration as a socio-political phenomenon and its impact on Ukraine” [Migration: current situation, causes and consequences. The proceedings of the round table]. Lviv: Les Publ., 2016, 40–43 pp. 
5. Pytannya vydachi, prodovzhennya diyi ta anulyuvannya dozvolu na zastosuvannya pratsi inozemtsiv ta osib bez hromadyanstva [The question of issuance, prolongation and cancellation of permits to use labour of foreigners and persons without citizenship]. Resolution Of The Cabinet Of Ministers Of Ukraine on May 27, 2016. Availadle at:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/437-2013-%D0%BF. 
6. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo udoskonalennya polozhen' sudovoho zakhystu inozemtsiv ta osib bez hromadyanstva i vrehulyuvannya okremykh pytan', pov"yazanykh z protydiyeyu nelehal'niy mihratsiyi [On amendments to some legislative acts of Ukraine regarding improvement of judicial protection of foreigners and persons without citizenship and the settlement of certain issues related to the prevention of illegal migration].ThelawofUkraineonMay 19, 2016. 
7. Pro pravovyy status inozemtsiv ta osib bez hromadyanstva [On the legal status of foreigners and persons without citizenship]. ThelawofUkraineonSeptember 22, 2011. 
8. Pro ratyfikatsiyu Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyis torony, ta Yevropeys'kym Soyuzom, Yevropeys'kym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi iyikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony [On ratification of the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European atomic energy community and their member States, on the other hand]. ThelawofUkraineonSeptember 16, 2014. 
9. Pro vnesennya zmin do Natsional'noho planu zakhodiv z vykonannya druhoyi fazy Planu diy shchodo liberalizatsiyi Yevropeys'kym Soyuzom vizovoho rezhymu dlya Ukrayiny [On amendments to the national action plan on implementing the second phase of the action Plan on liberalization the EU visa regime for Ukraine].Order of The Cabinet Of Ministers Of Ukraine on May 27, 2016.Availadle at: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/1432-2015-%D1%80/paran2#n2. 
10. Pro rishennya Rady natsional'noyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 6 travnya 2015 roku “Pro Stratehiyu natsional'noyi bezpeky Ukrayiny” [The decision of the Council of national security and defense of Ukraine from may 6, 2015 "About Strategy of national security of Ukraine"]. The Decree Of The President Of Ukraine onMay26, 2015.Availadle at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.