Європейський суд з прав людини

Проблеми застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в Україні

Анотація. В статті досліджуються проблемні питання, пов’язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в кримінальних справах та досвід зарубіжних країн у цій сфері. Аналізується практика Європейського Суду з прав людини щодо тримання під вартою та його рішення в контексті правових норм та стандартів, пов’язаних з правами людини.

Роль міжнародних інституцій у процесах перехідного правосуддя

У статті здійснено аналіз місця та ролі міжнародних інституцій у процесі правосуддя пе- рехідного періоду. Визначено, що концепція правосуддя перехідного періоду є системою механізмів та інструментів, що запроваджуються у певній країні, яка перебуває в стані переходу від збройного конфлікту до пост-конфліктного періоду або від тоталітарного до демократичного режиму.

Тенденції та особливості дослідження судової практики в Україні

У статті зроблена спроба перейти від суто теоретичних досліджень ролі судової практики в Україні до більш практичних аспектів цього питання. Констатується, що з врахуванням положень процесуальних кодексів, правові висновки Верховного Суду неминуче перебуватимуть в центрі уваги науковців (доводиться констатувати, що юристи-практики почали досліджувати цю сферу значно раніше і активніше за науковців).

Право людини на громадянство в об’єктиві Європейського суду з прав людини

У сучасному глобалізованому світі громадянство – це один із найважливіших та найфундаментальніших правових інститутів, які визначають правовий статус особи, а також дихотомію взаємовідносин між особою та державою. Розмірковуючи під правовим кутом зору, вважаємо, що право кожної особи на громадянство, яке є особистим невід’ємним, немайновим та невідчужуваним правом.

Заборона дискримінації за мовною ознакою при реалізації права на освіту у практиці Європейського суду з прав людини

Проаналізовано правові позиції Європейського суду з прав людини, сформованих у процесі розгляду справ, що стосувалися порушення прав людини через дискримінацію за мовною ознакою (дискримінація на ґрунті мови) під час реалізації права на освіту. На основі проаналізованих правових позиції можна пояснити необґрунтованість вимог деяких представників меншин здійснювати навчальний процес винятково мовою національної меншини, ігноруючи навчальний процес державною мовою.

Особливості захисту Європейським судом права людини не зазнавати катування та інших форм жорстокого поводження та покарання

Проаналізовано сферу дії статті 3 Європейської конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод. На підставі рішень Європейського суду з прав людини
досліджено розмежування понять катування і нелюдське поводження. Звернено увагу на
абсолютність статті 3 Конвенції, незалежно від обставин та ситуацій. Показано, що Суд
під час вирішення питання чи певне поводження з особою є таким, що принижує
гідність, бере до уваги те, з якою метою здійснювались такі дії. Однак порушення статті

Сучасний стан дотримання трудових прав жінок в Україні (на прикладі судової практики)

Досліджено аспекти дотримання трудових прав жінок в Україні, ґрунтуючись на
рішеннях Європейського суду з прав людини та національних судів у даній категорії
справ. Проаналізовано одну з основних причин порушення трудових прав жінок –
ґендерну дискримінацію. З’ясовано особливості судового розгляду трудових спорів,
однією стороною яких є працівник-жінка. Запропоновано власні підходи до вирішення
цієї проблеми.

Гідність людини і міжнародні стандарти

Аналізується гідність людини у світлі міжнародних стандартів. Розглядаються наукові підходи до розуміння гідності людини. Охарактеризовано основні міжнародні стандарти права людини на гідність. Проаналізовано практику Європейського Суду з прав людини щодо цього питання.

 

Європейський суд з прав людини як міжнародно-правова гарантія захисту прав і свобод громадян України

У правовому аспекті висвітлено Європейський суд з прав людини у ракурсі міжнародно-правової гарантії захисту прав і свобод громадян України. З’ясовано правові підстави поширення юрисдикції Європейського суду з прав людини на Україну та процедуру виконання нею його рішень. Окреслено місце та роль Європейського суду з прав людини в конституційно-правовому механізмі захисту прав і свобод громадян України. Визначено проблемні питання виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні.