Захист прав та законних інтересів дітей під час війни в Україні

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-2-38...
Ihor Koval. Protection of the rights and legal interests of children during the war in Ukraine.

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

З’ясовано, що
УДК 340.12
Ігор Коваль
доцент кафедри теорії права та конституціоналізму Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка” кандидат юридичних наук, доцент
 ЗАХИСТ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ
ihor.m.koval@lpnu.ua ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5332-6958
  ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ
  © Коваль І., 2023
 в Україні питанням захисту прав та інтересів дітей приділялася
 значна увага ще до війни. Починаючи від формування ювенальної превенції до освітніх
 реформ – усі заходи спрямовувалися на формування цілісної особистості майбутнього
 покоління.
 Важливо, щоб підчас перебування у складних життєвих обставинах, діти відчува-
 ли усебічний захист і те, що вони не покинуті сам на сам в жорстоких реаліях життя. На
 територіях де не ведуться активні бойові дії необхідно забезпечити освітньо-виховний
 процес, за можливості, діяльність гуртків, центрів соціальної підтримки неповнолітніх.
 Позитивним моментом буде спільна соціальна робота дітей з батьками (волонтерство,
 соціально-культурні заходи, правовий всеобуч для повноцінного інформування батьків і
 дітей про соціальні гарантії і права під час воєнного стану.
Наголошено, що за умов, коли під час воєнного стану законно обмежуються певні права громадян, актуалізується проблема забезпечення прав та інтересів дітей. Це за- вдання ускладнюється через велику кількість внутрішньо переміщених осіб, збільшен- ня кількості дітей, що втратили батьків і рідних та через інші чинники, що є результа- том війни. Питання максимальної безпеки дітей у всіх аспектах (фізичний, психологіч- ний, соціально-побутовий) важливе для збереження здорового майбутнього покоління перед яким стоятиме завдання розвитку України.
Зазначено, що
Акцентовано увагу на проблемі безпеки дітей, що виїхали з України через війну. Цю проблему допомагають вирішити представники міжнародно-правової спільноти. Одним із основних компонентів державної політики України у сфері захисту прав дітей
 органи законодавчої влади повинні активно реагувати на виклики
 сучасності, приймаючи нормативно-правові акти, або вносячи зміни і доповнення у вже
 існуючі, на користь забезпечення прав, свобод та законних інтересів дітей, що постраж-
 дали від війни, опираючись на міжнародно-правовий досвід країн, що нажаль, стикали-
 ся з розв’язанням таких проблем.Захист прав та законних інтересів дітей під час війни в Україні
є удосконалення нормативно-правової бази, у тому числі імплементація норм європей- ського та міжнародного права.

1. Bezoplatna pravova dpomoha. (2022). Prava dytyny. [Child rights].https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8.

2. Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. (2001).Zakon Ukrainy «Pro okhoronu dytynstva». [Law of Ukraine«About the protection of childhood»].https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text.

3. Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy. (1991).Konventsiia pro prava dytyny. [Convention on the Rights of the Child]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text.

4. Ministerstvo yustytsii Ukrainy. (2019). Zakhyst prav ta interesiv ditei – tse yevrointehratsiia. [Protecting the rights and interests of children is European integration.]. https://minjust.gov.ua/m/zahist-prav-ta-interesiv-ditey-tse-evrointegratsiy.