інститути громадянського суспільства

Теоретико-методологічні засади становлення комунікативної системи публічного управління

Здійснено обґрунтування необхідності формування комунікативної системи публічного управління як способу забезпечення координованості діяльності суб’єктів державної, самоврядної, громадської, медійної влад щодо управління суспільними процесами. Визначено теоретико-методологічні засади становлення комунікативної системи публічного управління та розроблено її структурно-функціональну модель.

Узгодження компетенцій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в контексті публічного управління

Обґрунтовано необхідність узгодження компетенцій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади для забезпечення ефективного публічного управління як важливого фактора успішної реалізації стратегічного курсу на впровадження в Україні європейських стандартів життя. Проаналізовано систему компетенції органів публічної влади в аспекті забезпечення узгодженості управлінського впливу суб’єктів державної, самоврядної та громадської влад на розвиток суспільних процесів в умовах децентралізації та реформування державного управління.

Філософсько-правові засади моделі громадянського суспільства в теоретичних концепціях А. Грамші та Т.Парсонса

У статті на основі теоретичних концепцій А. Грамші та Т. Парсонса визначено філософсько-правові засади моделі громадянського суспільства. У ХХ ст. було зроблено певні спроби щодо розроблення теорії громадянського суспільства на закладеному фундаменті. Насамперед слід відзначити таких знаних вчених, як А. Грамш та Т. Парсонс, які перебували під впливом вчення Г. Гегеля й водночас внесли корективи до його теорії, зіставляючи громадянське суспільство та економіку, громадянське суспільство та державу.

Гарасимів Т. З. Роль громадських організацій у формуванні ідеології модернізації українського суспільства

Визначено роль громадських організацій у формуванні ідеології модернізаціїукраїнського суспільства. Проаналізовано діяльність сучасних інститутів громадянсь-кого суспільства у контексті формування ідеології модернізації українського соціуму йвстановлено основні тенденції. Інститути громадянського суспільства беруть активнуучасть у формуванні державного курсу, націленого на вирішення актуальних проблемукраїнського соціуму.

Про правові основи громадянського суспільства та його взаємодію з органами публічної влади

Розглянуто основні теоретико-правові засади та передумови формування поняття громадянського суспільства в теоретико-правовій думці, сучасний стан взаємодії громадянського суспільства і публічної влади. Досліджено проблеми, які перешкоджають упровадженню та реалізації демократичних цінностей громадянського суспільства, та їх
вирішення, через розумний баланс інтересів органів публічної влади і громадянського суспільства в Україні.