Про правові основи громадянського суспільства та його взаємодію з органами публічної влади

S. Kovalchuk «Legal basis of civil society and its interaction with the public authorities» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розглянуто основні теоретико-правові засади та передумови формування поняття громадянського суспільства в теоретико-правовій думці, сучасний стан взаємодії громадянського суспільства і публічної влади. Досліджено проблеми, які перешкоджають упровадженню та реалізації демократичних цінностей громадянського суспільства, та їх
вирішення, через розумний баланс інтересів органів публічної влади і громадянського суспільства в Україні.
 

1. Hrudytsyna L. Yu., Petrov S. M. Hrazhdanskoe obshchestvo, narod y vlast': kontseptual'noe ponymanye y rossyyskaya spetsyfyka [Civil society, people and Power: conceptual understanding and
Russian specificity] / L. Yu. Hrudytsуna, S. M. Petrov // Hosudarstvo y pravo. 2012. No 6. 464 p.
2. Hehel' H. V. Fylosofyya prava [Philosophy of Law] / H. V. Hehel'. M. : Mysl', 1990. 524 p.
3. Todyka Yu. M. Konstytutsiya Ukrayiny : problemy teoriyi i praktyky [Constitution of Ukraine: problems of theory and practice] : monohr. / Yu. M. Todyka. Kh. : Fakt, 2000. 608 p.
4. Konstytutsiyne pravo Ukrayiny [Constitutional Law of Ukraine]: / [V. Ya. Tatsiy, V. F. Pohorilko, Yu. M. Todyky ta in..]; za red.. V. Ya. Tatsiy, V. F. Pohorilko Yu. M. Todyky. K.: Ukrayins'kyy tsentr pravnychykh studiy, 1999. 376 p.
5. Varenytsya V.A. Sotsial'nyy dialoh: hromadyans'ke suspil'stvo ta demokratiya spivuchasti [Social dialogue: civil society and participatory democracy] / V. A. Varenytsya // Pravo i Bezpeka. 2009. No 2
(29): Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/2009_2/PB-2_37
6. Petryshyn O. Hromadyans'ke suspil'stvo i derzhava : pytannya vzayemovidnosyn [Civil society and State: interrelation issues] / O. Petryshyn // Visnyk Akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. 2006. No 4 (47). pp. 3–12.
7. Zakon Ukrayiny “Pro zasady vnutrishn'oyi i zovnishn'oyi polityky” 01 lypnya 2010 No. 2411-VI [The law of Ukraine “On the foundations of internal and external politics”]. Available at: http://zakon3.rada.
gov.ua/laws/show/2411-17.
8. Shmytter F. Razmyshlenyya o hrazhdanskom obshchestve y konsolydatsyy demokratyy [Reflections on civil society and democracy consolidation] / F. Shmytter. Polys. 1996. No 5. pp. 11–26.
9. Berchenko H. V. Konstytutsiyni zasady hromadyans'koho suspil'stva v Ukrayini [Constitutional foundations of civil society in Ukraine] / H. V. Berchenko : dys. kand. yuryd. Nauk : spets. 12.00.02 “Konstytutsiyne pravo; munitsypal'ne pravo” / H. V. Berchenko. Kh., 2011. 219 p.
10. Ukaz Pryzydenta “Pro spryyannya rozvytku hromadyans'koho suspil'stva v Ukrayini” [On the promotion of civil society development in Ukraine] 26 lyutoho 2016 roku No 68/2016. Available
at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/68/2016.
11. Ukaz Prezydenta “Pro zabezpechennya umov dlya bil'sh shyrokoyi uchasti hromads'kosti u formuvanni ta realizatsiyi derzhavnoyi polityky” [The decree of
the President: On providing conditions for greater public participation in formation and implementation of public policy] vid 31 lypnya 2004 r. No 854. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/854/2004.
12. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny “Pro zabezpechennya uchasti hromads'kosti u formuvanni ta realizatsiyi derzhavnoyi polityky” [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On ensuring of
public participation in formation and implementation of public policy”] vid 03 lystopada 2010 r. No 996. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-п.
13. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny “Pro zatverdzhennya Poryadku spryyannya provedennyu hromads'koyi ekspertyzy diyal'nosti orhaniv vykonavchoyi vlady” [On approval of the promotion of civic expertise of the executive] vid 05 lys topada 2008 roku № 976. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-п.
14. Zakon Ukrayiny “Pro publichni zakupivli” [On public procurement] vid 10 hrudnya 2016 roku No. 922-19. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19.
15. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny vid 13 hrudnya 2001 roku № 18-rp/2001 (sprava pro molodizhni orhanizatsiyi) [The Decision of the
Constitutional Court of Ukraine (case of youth organizations)]. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 2001. No51. St. 2310.