metrology

GROUP EXPERT EVALUATION OF QUALITY CRITERIA OF THE EDUCATIONAL PROGRAM FOR THE FIELD OF METROLOGY AND INFORMATION-MEASURING TECHNIQUE

The article's urgency of researching the importance of the applied national criteria for the quality of the educational program (CQEP) for higher education institutions (HEI) was established. The approach to group expert assessment of the weight of CQEP for the educational program (EP) in the field of metrology and information-measuring technique was studied. Members of one of the sectoral expert councils on technical specialties are involved in carrying out such assessments.

АНАЛІЗ МЕТОДИК ВЕРИФІКАЦІЇ ТА КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Проаналізовано  проблематику  реалізації  метрологічного  підтверджування  засобів  вимірювальної техніки відповідно до міжнародних вимог і можливі напрями їх вирішення. Розглянуто як спільні характеристики, так і певні відмінності основних методик метрологічного підтверджування ЗВТ – верифікації і калібрування, а також сфери їх застосування.  Проаналізовано  методи  верифікації  та  калібрування  ЗВТ,  а  також  точність  та  достовірність  результатів метрологічного підтверджування ЗВТ.

МОДИФІКОВАНА СТРУКТУРА ДВОРІВНЕВОГО ЦИФРОВОГО СИНТЕЗАТОРА ЧАСТОТИ ДЛЯ ДОЗИМЕТРІЇ

Наведена  модифікована  структура  дворівневого  цифрового  синтезатора  частоти,  що  поєднує  в  собі властивості  класичних  дворівневих  цифрових  синтезаторів  частоти  і  генераторів  пуассонівських  імпульсних послідовностей.

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВИМІРЮВАНЬ

У статті розглядаються основні проблеми методології оцінювання якості вимірювань у контексті із впровадженням у метрологічну практику Міжнародного словника метрології VIM 3. Наведено узагальнене означення поняття “якість вимірювання”  - ступінь, до якого сукупність характеристик вимірювання (засобів вимірювань, методу і методики вимірювань, умов вимірювання і стану єдності вимірювань), задовольняють вимоги вимірювальної задачі щодо точності вимірювання, техніки безпеки, екологічних та інших чинників.

Аналіз шкал вимірювань

Розглянуто й проаналізовані основні питання теорії та принципи систематизації типів шкал вимірювань. Розглянуто види властивостей емпіричних об’єктів та особливості їх прояву і відповідні їм шкали вимірювань. Вибір і використання тієї чи іншої шкали і, відповідно, методики вимірювання залежить від виду вимірюваної величини та способу отримання вимірювальної інформації, тобто способу порівняння розмірів величин.

Метрологія, кваліметрія та кваліметричні вимірювання: теорія і практика

Розглянуто й проаналізовані основні проблеми розвитку кваліметрії. Обґрунтовано використання в теорії та практиці кваліметрії концептуального поняття “кваліметричні вимірювання” як одного із видів вимірювань, що дозволяє поєднати методологію кваліметрії та метрології, істотно розширити можливості кваліметрії щодо достовірності й точності отриманих оцінок якості продукції. Розглянуто і проаналізовано основні завдання кваліметрії з оцінювання якості вуглеводневих газів. 

Аналіз методів і видів вимірювань у кваліметрії

Розглянуто й проаналізовано шляхи поєднання методології метрології та кваліметрії – наукової галузі, предметом вивчення якої є кількісне оцінювання якості продукції. З позиції сучасного розвитку світової метрології розглянуто види вимірюваних величин у кваліметрії та методи їх вимірювань.

Дослідження можливостей покращення якості виробів 3D-принтерної технології

Проаналізовано методи контролю якості виробництва на 3D-принтері для технології селективного лазерного плавлення та лазерного припікання.