Аналіз шкал вимірювань

2015;
: pp. 21-35
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто й проаналізовані основні питання теорії та принципи систематизації типів шкал вимірювань. Розглянуто види властивостей емпіричних об’єктів та особливості їх прояву і відповідні їм шкали вимірювань. Вибір і використання тієї чи іншої шкали і, відповідно, методики вимірювання залежить від виду вимірюваної величини та способу отримання вимірювальної інформації, тобто способу порівняння розмірів величин.

1. International vocabulary of metrology: Basic and general concepts and associated terms (VIM3). JCGM 200:2012 (E/F). – 90 р.

2. Evolving Needs for Metrology in Trade, Industry and Society and the Role of the BIPM // A report prepared by the CIPM for the governments of the Member States of the Metre Convention. –
Intergovernmental Organization of the Metre Convention, 2007. – 164 р.

3. Метрологія. Терміни та визначення: ДСТУ 2681-94. – [Чинний від 1995-01-01]. – Київ: Держстандарт України, 1994. – 68 с. – (Державний стандарт України).

4. Мотало В. П. Аналіз основних проблем теорії кваліметричних вимірювань / В. П. Мотало, А. В. Мотало // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2011. – № 1. – С. 60–64.

5. Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, № 1314-VIІ від 05.06.2014 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2014. – 28 с. – (Бібліотека офіційних видань). – (Закон України). 

6. Орнатский П. П. Теоретические основы информационно-измерительной техники / П. П. Орнатский. – К.: Вища школа, 1983. – 455 с.

7. Шкалы измерений. Термины и определения: ГСИ. РМГ 83-2007. – [Дата введения - 2008-08-01]. – М.: Стандартинформ, 2008. – 24 с. – (Рекомендации).

8. Пфанцагль И. Теория измерений / И. Пфанцагль; пер. с англ. В. Б. Кузьмина. – М.: Мир, 1976. – 166 с.

9. Берка К. Измерения: понятия, теории, проблемы / К. Берка; пер. с чешск. К. И. Иванова. – М.: Прогресс, 1987. – 320 с.

10. Stevens S.S. Philosophy of Science: On the theory of scales of measurement. – Cleveland – New York, Science, 1946. 11. Шишкин И. Ф. Теоретическая метрология. Часть 1. Общая теория измерений: учебник для вузов / И. Ф. Шишкин. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 192 с. 

12. Орлов А. И. Прикладная статистика: учебник для вузов / А. И. Орлов. – М.: Экзамен, 2006. – 672 с.

13. Редьога Ю. В. Арифметизація ординальних шкал вимірювання якості програмних засобів / Ю. В. Редьога, Н. А. Яремчук // Інформаційні системи, механіка та керування: науково-технічний збірник. – 2011. – Вип. 7. – С. 5–15.