органи місцевого самоврядування

Адміністративні послуги в структурі функціонування органів місцевого самоврядування: деякі аспекти правової регламентації

Анотація. Розвиток технічних можливостей та діджиталізація державних процесів вивели сферу надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування на новий якісний рівень забезпечення реалізації принципів відкритості та прозорості в державній службі.

Особливості функціонування органів місцевого самоврядування в період воєнного стану в Україні

Анотація. У статті здійснено комплексне теоретичне узагальнення та аналіз особливостей правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування в період воєнного стану в Україні, запропоновано конкретні пропозиції щодо удосконалення законодавства, що регулює відповідну сферу владно – правових відносин.

Забезпечення результативності професіоналізації посадових осіб місцевого самоврядування

Зазначено, що посадові особи органів місцевого самоврядування постають перед необхідністю вирішення значної кількості управлінських та організаційних завдань розвитку територіальних громад, що зумовлює необхідність пошуку шляхів зростання ефективності їх професіоналізації. За результатами аналізу напівструктурованих інтерв’ю та фокус-групових обговорень виявлено, що голови та заступники голів місцевих рад всіх рівнів усвідомлюють необхідність зростання професіоналізму посадових осіб.

Нормативно-правове забезпечення розвитку територіальних міських громад в Україні

Розглянуто особливості нормативно-правового забезпечення розвитку територіальних міських громад в Україні. Визначено сутність та особливості територіальних міських громад відповідно до їх нормативно-правової рег- ламентації в законодавстві України. Проаналізовано низку законодавчих актів, які забезпечують нормативно-правове регулювання розвитку територіальних міських громад в Україні. Обґрунтовано напрями вирішення проблем розвитку територіальних міських громад в Україні, а також представлено процедури їх вирішення.

Особливості прийняття управлінських рішень в органах місцевого самоврядування

Розглянуто особливості прийняття управлінських рішень в органах місцевого самоврядування України. Визначено теоретичні засади прийняття управлінських рішень та їх моделі відповідно до напрямів їх реалізації. Представлено модель раціонального прийняття управлінських рішень в органах місцевого самоврядування та роз’яснено основні етапи реалізації цих рішень. Визначено основні проблеми, які існують у сфері прийняття управлінських рішень в органах місцевого самоврядування, та обґрунтовано кроки, які необхідно здійснити з метою їх вирішення.

Надання адміністративних послуг в Україні на місцевому рівні: проблеми та перспективи

Досліджено принципи сучасної державної політики України у сфері надання адміністративних послуг. Виявлено основні недоліки надання адміністративних послуг на місцевому рівні. Запропоновано шляхи створення сприятливих умов для якісного вирішення проблем громадян.

Муніципальні адміністративні послуги як особливий вид діяльності органів місцевого самоврядування

Розглянуто теоретичні напрацювання щодо сутності понять «послуга», «публічна послуга», «муніципалітет», «муніципальна послуга», «адміністративна послуга». Визначено ознаки адміністративних послуг та особливості їх надання органами місцевого самоврядування. Визначено поняття «муніципальна адміністративна послуга».

Кадрове забезпечення спроможності об’єднаних територіальних громад: до понятійного визначення проблеми

Досліджено контент і структуру поняття кадрового забезпечення спроможності об’єднаних територіальних громад шляхом визначення його основних змістових компонентів, таких як: кадри, персонал, кадрове забезпечення, забезпечення персоналом органів місцевого самоврядування. Визначено мету, структуру та функції системи кадрового забезпечення об’єднаних територіальних громад у площині формування їх спроможності.

Узгодження компетенцій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в контексті публічного управління

Обґрунтовано необхідність узгодження компетенцій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади для забезпечення ефективного публічного управління як важливого фактора успішної реалізації стратегічного курсу на впровадження в Україні європейських стандартів життя. Проаналізовано систему компетенції органів публічної влади в аспекті забезпечення узгодженості управлінського впливу суб’єктів державної, самоврядної та громадської влад на розвиток суспільних процесів в умовах децентралізації та реформування державного управління.

Вплив діджиталізації на формування публічної політики в Україні

Проаналізовано проблеми, притаманні сучасному суспільству у зв’язку зі стрімкими процесами діджиталізації, що відбулися за останній рік. На прикладі діяльності органів юстиції розглянено впливи діджиталізації на формування і реалізацію публічної політики. Базуючись на результатах анкетування державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які були проведені автором, визначено основні тенденції, проблеми і перспективи надання публічних послуг он-лайн.