Особливості прийняття управлінських рішень в органах місцевого самоврядування

DG.
2023;
: cc. 63 - 74
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто особливості прийняття управлінських рішень в органах місцевого самоврядування України. Визначено теоретичні засади прийняття управлінських рішень та їх моделі відповідно до напрямів їх реалізації. Представлено модель раціонального прийняття управлінських рішень в органах місцевого самоврядування та роз’яснено основні етапи реалізації цих рішень. Визначено основні проблеми, які існують у сфері прийняття управлінських рішень в органах місцевого самоврядування, та обґрунтовано кроки, які необхідно здійснити з метою їх вирішення.

  1. Іщенко М. І., Адамовська В. С., Краснова Г. М. Особливості оцінки ефек- тивності прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 6. URL: http://www.dy. nayka.com.ua/?op=1&z=1447 (дата звернення: 12.04.2023). DOI: 10.32702/2307-2156- 2019.6.2.
  2. Брюшкова Н. О., Ніколюк О. В., Удовиця О. Ф. Особливості прийняття управ- лінських рішень в публічному управлінні. 2020. URL: http://www.dy.nayka.com. ua/pdf/3_2020/41.pdf (дата звернення: 12.04.2023). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.39.
  3. Ваганова Л. В., Юричина І. А., Карпанасюк О. С. Управлінське рішення як форма реалізації організаційної функції державного управління // Вісник Хмельниць- кого національного університету. 2022. № 1. С. 94–98. DOI: 10.31891/2307-5740-2022- 302-1-16.
  4. Коврига О. С. Процес прийняття управлінських рішень у публічному управлінні // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2019. Т. 30 (69). № 4. С. 67–72. DOI: https://doi.org/10.32838/2663-6468/2019.4/12.
  5. Лащук Я. М. Організаційний механізм прийняття управлінських рішень у публічній  сфері   //  Інвестиції:  практика  та  досвід.  2021.  №   16.   С.   113–117. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.113.
  6. Мартиненко В. Ф. Розроблення, ухвалення й реалізація рішень публічного управління в контексті викликів сучасності // Теорія та практика державного управ- ління і місцевого самоврядування. 2018. № 1. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2018_1/6.pdf.
  7. Махначова Н. М. Особливості прийняття управлінських рішень органами публічної влади в екстремальних умовах // Публічне управління і адміністрування в Україні. 2022. Вип. 29. С. 39–44. DOI: https://doi.org/10.32843/ pma2663-5240-2022.29.7.
  8. Снітчук М. О. Підготовка та прийняття управлінських рішень. URL: http:// webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4PUs9CHMaSUJ:cpk.org.ua/files/pidgotov ka_ta%2520priynattia.doc+&cd=8&hl=ru&ct=clnk&gl=ua _(дата звернення: 18.03.2023).
  9. Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції : монографія / [М. М. Новікова, Н. О. Кондратенко, М. В. Боровик та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : Друкарня “Мадрид”, 2020. 335 с.
  10. Rodchenko L., Volkova O., Kopytko V., Tsutskiridze M., Ageieva I., Nikoliuk O. Modelling the Risk Management of Financial Investments by the Fisher Criterion in Public Administration. Vol. 8. Issue 9, July 2019, ISSN: 2278-3075 (Online) Published By: Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication, Р. 66–69