штучний інтелект

Умови, стратегія та перспективи розвитку інформаційних технологій

Розкрито сучасне розуміння феномена інформаційного суспільства, подані показники, тенденції й прогнози впровадження інформаційних технологій у світі та його вплив на глобальний розвиток. У цьому контексті розглянуто соціокультурні зрушення в Україні, безпосередньо пов’язані зі впровадженням і використанням інформаційних технологій, зокре- ма: поширення нових форм масової комунікацій, трансформація та розвиток систем «циф- рової» демократії та електронного урядування, сучасних технологій. Розкрито стан проблеми розвитку інформаційних технологій.

Військові видатки найбільш впливових країн світу в період воєнних дій в Україні

США мали найменші військові видатки в 2017 р. Китай постійно нарощує свій оборонний бюджет. У росії військові витрати знизилися найбільше у 2017 р., уже в 2019 р. її оборонний бюджет зріс на 4,5 %, а в 2022 р. – на 9,2 %. Зменшення військових витрат у Великій Британії спостерігалося у 2015-2016 рр. Для Німеччини характерний постійно зростаючий тренд з незначним зниженням у 2021 р. У Франції несуттєве зниження витрат було в 2018 р. Найбільш нерівномірний характер фінансування оборонної сфери мала Італія – у 2019 р. спостерігалося деяке падіння витрат, а в 2020 р. приріст становив 22,8 %.

міжнародне право, права людини, війна в Україні, міжнародні документи, міжнародні судові органи, ратифікація договорів, міжнародні зобов'язання

Annotation.  In today's world, the impact of technology on international relations and the legal system is rapidly increasing, which is due, in particular, to the development of information technology. Globalisation has covered the economic, political and cultural spheres of society, which has led to the relevance of this work.

Майбутнє міжнародного права: інтеграція сучасних технологій, гібридні підходи та створення нових нормативних рамок для глобального співтовариства

Анотація. У сучасному світі стрімко зростає вплив технологій на міжнародні відносини та правову систему, що зумовлено, зокрема, розвитком інформаційних технологій. Глобалізація охопила економічну, політичну, культурну сфери суспільства, що обумовило актуальність даної роботи.

Інтелектуальна система аналізу процесів споживання заряду акумуляторними батареями

Потік робіт – це послідовність повторюваних та керованих кроків, спрямованих на вико- нання певного завдання чи роботи. Актуальність задачі оптимізації таких робіт сприяла розроб- ленню методів та засобів дослідження операцій для оптимізації таких процесів для потреб різних предметних областей. Інформаційними технологіями супроводу потоку робіт є рушії потоку робіт, які уможливлюють швидшу автоматизацію, забезпечують відповідність нормам та стандартам, формалізацію бізнес-процесів, удосконалення комунікації тощо.

Забезпечення кібербезпеки систем штучного інтелекту: аналіз вразливостей, атак і контрзаходів

Останніми роками багато компаній почали інтегрувати системи штучного інтелекту (СШІ) в свої інфраструктури. CШІ використовують у вразливих сферах суспільства, таких як судова система, критична інфраструктура, відеоспостереження тощо. Це зумовлює необхідність досто- вірного оцінювання і гарантованого забезпечення кібербезпеки СШІ. У дослідженні проаналізовано стан справ щодо кібербезпеки цих систем. Класифіковано можливі типи атак і детально розглянуто основні з них. Проаналізовано загрози і атаки за рівнем тяжкості й оцінено ризики безпеки з використанням методу IMECA.

Цифровізація управлінської праці hr-менеджера

Предметом дослідження є теоретико-методологічні питання цифровізації роботи HR-менеджера із персоналом та обґрунтування можливості інвестування у діджиталізацію підприємства.

Вас лякає реінжиніринґ людства? Огляд книги Брета Фрішмана та Евана Селінджера “Re-engineering Humanity”. Cambridge, UK; New York, NY: Cambridge University Press, 2018. 235 p.

Прорецензовано працю “Re-engineering humanity” Б. Фрішмана, професора права, бізнесу та економіки університету Вілланова, та Е. Селінджера, професора філософії в Рочестерському технологічному інституті. Показано необхідність людського контролю над розвитком технологій. Донесено всю відповідальність, яку ми маємо усвідомлювати, демонструючи неймовірні приклади реінжиніринґу людства. Ця книга переконає вас, чому так важливо вбудовувати технології в людські цінності, перш ніж вони впровадять у нас свої власні.

Обчислювальне право: сумісність з правами людини та законодавче регулювання

Розглянуто проблеми застосування обчислювального підходу до права (обчислювальне право) в контексті можливого обмеження прав людини: права на справедливий суд, на повагу до приватного та сімейного життя, на свободу та вільний розвиток особистості. Наведено приклади законодавчого регулювання обчислювального права в Європейському Союзі (далі – ЄС), Німеччині та Україні, яке допускає його використання за певних умов.

Проектування системи автоматизованого генерування віршованих творів

 Розглянуто особливості проектування системи автоматизованого генерування віршованих творів, що відкриває нові можливості художнього мовлення та сфери шоу-бізнесу, насамперед підготовки віршів і пісень. Доволі часто тексти пісень без особливого змісту стають успішними через відсутність складних сюжетів, а також через ненав'язливість і легкість їхнього сприйняття слухачами. Проаналізовано відомі літературні джерела та наявні програмні продукти, які можуть генерувати віршовані твори, поєднуючи різні методи та алгоритми.