еталон

ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВГОТРИВАЛОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕТАЛОНУ ІНДУКТИВНОСТІ

Вимірювання індуктивності є важливим для усіх галузей техніки, пов’язаних із застосуванням електрики: енергетики і електроніки, радіо і телебачення, транспорту і зв’язку та з науковими дослідженнями. Електромеханічні прилади та електронні компоненти можна охарактеризувати за допомогою вимірювання імпедансу для ідентифікації параметрів їх еквівалентної електричної моделі. Розробляються нові методи вимірювання індуктивності у специфічних галузях діяльності.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИМІРЮВАНЬ НА ДЕРЖАВНОМУ ЕТАЛОНІ ОДИНИЦІ КУТА ЗСУВУ ФАЗ МІЖ ДВОМА НАПРУГАМИ

Фаза є одним з основних параметрів коливального процесу в електричних колах і містить дві складові – постійну та змінну. Частіше вимірюють не власне фазу, а кут зсуву фаз (КЗФ) між двома коливними процесами (напругами чи струмом) однієї і тієї ж частоти в діапазоні від 0 до 360˚. Тоді КЗФ дорівнює різниці постійних складових фаз двох коливань і не залежить від початку відліку часу. Більшість сучасних методів вимірювання фази і КЗФ ґрунтуються на методах дискретизації та цифрової обробки сигналу – обробка комплексним перетворенням Фур’є, методом найменших квадратів тощо.

Опрацювання результатів вимірювань довжини для звірень або калібрувань віддалемірів і тахеометрів на польовому компараторіі

Розроблена методика зрівнювання результатів вимірювань довжини під час калібрування польового компаратора для повірки (калібрування) віддалемірів та віддалемірної частини тахеометрів. На її базі також розроблена методика оброблення результатів звірень еталонних віддалемірів на польовому компараторі за методом найменших квадратів (МНК). За МНК оцінюються адитивні систематичні зміщення вимірювань довжини кожним віддалеміром, а також систематичні зміщення, які вносить в результати вимірювань довжини кожний відбивач. Мультиплікативні ступені еквівалентності віддалемірів оцінюються також.

НОВИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КАЛІБРУВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

У статті запропоновано новий підхід до визначення необхідності вчасного проведення калібрувань еталонів та засобів вимірювальної техніки з метою забезпечення метрологічної простежуваності результатів вимірювань. Підхід заснований на використанні контрольних карт Шухарта з нанесенням на них ковзних (рухомих) середніх. Розглянуто приклад застосування ковзних середніх для вирішення поставленої задачі.