композиційний матеріал

Інформаційно-розрахунковий метод для визначення теплофізичних характеристик композитних матеріалів

Розроблено методику визначення теплофізичних характеристик, зокрема коефіцієнта теплопровідності, питомої теплоємності та густини на основі моделювання розподілу температурного поля в неоднорідних матеріалах.

Finding effective thermal characteristics of composite materials based on the analysis of thermal conductivities

Подано метод і алгоритм знаходження ефективних теплових характеристик композитних матеріалів зі складною внутрішньою структурою за допомогою методу теплоелектричних аналогій на основі дискретної моделі, побудованої для задач аналізу температурних полів методом скінченних елементів.

Visualization of representative volume elements of composite materials cellular models based on three dimensional texturing

На основі використання технологій тривимірного текстурування запропоновано метод візуалізації елементарних об’ємів коміркових моделей композиційних матеріалів, що на відміну від відомих підходів відображає композицію взаємно ортогональних площин текстурних перерізів, з можливістю обертання не текстури, а самого об’єкта. Це дає можливість краще деталізувати кінцеве зображення під час збереження відносної простоти обчислень.