підсистема

Організація підсистеми для дослідження параметрів комфортності приміщення в 3D просторі

Розроблено автоматизовану підсистему визначення розподілу параметрів комфортності приміщення. Описано методи та алгоритми, за допомогою яких було реалізоване програмне забезпечення підсистеми.

A subsystem of automated determination of distribution parameters of rooms comfort facilities. We describe the methods and algorithms by which it was implemented software subsystems.

Синтез моделі підсистеми пошуку стежок доступу до унітермів xml-формул алгоритмів

Синтезовано абстрактний алгоритм і його модель для віднаходження стежок доступу до унітермів, описаних спеціалізованим xml-форматом формул алгоритмів.

Synthesized abstract algorithm and model for finding paths access to uniterms of described specialized xml - format formulae of algorithms

Модель інформаційної технології формування операції секвентування

Засобами розширеної алгебри алгоритмів описано модель комп’ютерного рисування знаків операції горизонтального і вертикального секвентування. Мовою об’єктного програмування С# наведено код моделі знака операції горизонтального секвентування.

By means of the extended algebra algorithms described model of a computer drawing operation marks the horizontal and vertical sequencing. Object language programming with C# code is an operator model horizontal sequencing.

Модель підсистеми виявлення шляхів доступу до унітермів

Описано виконану декомпозицію підсистеми пошуку стежок доступу до унітермів формул алгоритмів, які подано спеціалізованим xml-подібним форматом. Підсистему утворено змінними і функційними унітермами. Побудовано засобами алгебри алгоритмів математичну модель підсистеми.

We describe the decomposition done search engine, access to trails uniterms formulas algorithms that describe the special xml-similar format. Subsystem formed variables and featured uniterms. Algebra constructed by means of mathematical algorithms model subsystem.

Модель абстрактної підсистеми комп’ютерної інформаційної системи генерування коду

Описано модель створеного розширення функційних унітермів. Наведено синте- зовану модель декомпозиції абстрактної підсистеми комп’ютерної системи генерування програмного коду. Описано побудовані моделі функційних унітермів. Наведено приклад фрагментів програмної реалізації синтезованої моделі абстрактної підсистеми.

Development of the subsystem of the automated generation for the public transport alternative routes with changes

Розглянуто існуючі картографічні підсистеми для генерування маршрутів з пересадками для громадського транспорту. Створено власну підсистему, що має більші функціональні можливості, а тому зручніша для користувача. Вхідною інформацією для підсистеми є географічні координати точок на карті, які задає користувач. Можна або задати дві точки – початок руху та кінець, або вказати проміжні точки, через які має пролягати маршрут. Моделлю для вхідних даних є маршрути громадського транспорту, що зберігаються в базі даних.