Модель підсистеми виявлення шляхів доступу до унітермів

2010;
: cc. 233 - 238
Authors: 

В.К. Овсяк1,2, Т. Маркушевський2, Ю.В. Петрушка1

1Українська академія друкарства, Львів, Україна;
2Політехніка Опольська, Ополє, Польща

Описано виконану декомпозицію підсистеми пошуку стежок доступу до унітермів формул алгоритмів, які подано спеціалізованим xml-подібним форматом. Підсистему утворено змінними і функційними унітермами. Побудовано засобами алгебри алгоритмів математичну модель підсистеми.

We describe the decomposition done search engine, access to trails uniterms formulas algorithms that describe the special xml-similar format. Subsystem formed variables and featured uniterms. Algebra constructed by means of mathematical algorithms model subsystem.

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 1440 с.
 2. ЕСПД. Схемы алгоритмов программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения. ГОСТ 19.701 – 90 (ИСО 5807 – 85). – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 27 с.
 3. Post E.L. Finite Combinatory Processes – Formulation 1. Journal of Symbolic Logic, 1. – Р. 103–105, 1936.
 4. Turing A. M.: On computable numbers, with an application to the Entscheidungs problem. Proceedings of London Mathematical Society, series 2, vol. 42 (1936–1937). –P. 230–265.
 5. Колмогоров А.Н. О понятии алгоритма УМН. – Т. 8, вып. 4(56), 1953. – С. 175–176.
 6. Марков А.А. Теория алгоритмов // Тр. матем. ин-та АН СССР, им. В.А. Стеклова, 38. – М:. Изд-во АН СССР, 1951. – С. 176–189.
 7. Успенский В.А., Семенов А.Л. Теория алгоритмов: основные открытия и приложения. – М.: Наука, 1987. – 288 с.
 8. Owsiak W., Owsiak A., Owsiak J. Teoria algorytmów abstrakcyjnych i modelowanie matematyczne systemów informacyjnych. – Opole: Politechnika opolska, 2005. – 275 s.
 9. Owsiak W., Owsiak A. Rozszerzenie algebry algorytmów / Pomiary, automatyka, kontrola. – 2010. – № 2. – S. 184–188.
 10. Бритковський В.М. Моделювання редактора формул секвенційних алгоритмів: автореф. дис. …канд. тех. наук: спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / В.М. Бритковський. – Львів, 2003. – 18 с.
 11. Василюк А.С. Підвищення ефективності математичного і програмного забезпечення редактора формул алгоритмів: автореф. дис. …канд. тех. наук: спец. 01.05.02 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / А.С. Василюк. – Львів, 2008. – 20 с.
 12. Овсяк О. Класи інформаційної системи генерування коду / О. Овсяк // Вісн. Терноп. держ. техн. ун-ту: «Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя». –2010. – № 1. – С. 171–176.
 13. Овсяк О.В. Граматика опису функційних унітермів / О.В. Овсяк // Поліграфія і видавнича справа // Української академії друкарства: Зб. наук. праць. – 2009. – № 2(50., – С. 18–22.
 14. Овсяк О.В. Модель абстрактної підсистеми комп’ютерної інформаційної системи генерування коду (у цьому «Віснику»).
 15. Petzold C. Programowanie Windows w języku C#. – Warszawa: RM, 2002. – 1161 s.
 16. Мэтью Мак-Дональд. Windows presentejtation foundation в .NET 3.5 с примерами на C# 2008. –М., СПб., К.: Apress, 2008. – 922 с.