Модель інформаційної технології формування операції секвентування

2011;
: cc. 166 - 173
Authors: 

О. Овсяк

Київський національний університет культури і мистецтв, Львівська філія, Українська академія друкарства

Засобами розширеної алгебри алгоритмів описано модель комп’ютерного рисування знаків операції горизонтального і вертикального секвентування. Мовою об’єктного програмування С# наведено код моделі знака операції горизонтального секвентування.

By means of the extended algebra algorithms described model of a computer drawing operation marks the horizontal and vertical sequencing. Object language programming with C# code is an operator model horizontal sequencing.

 1. Овсяк О. Класи інформаційної системи генерування коду /О. Овсяк // Вісник Терно- пільського державного технічного університету: «Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя». – 2010. – № 1. – С. 171 – 176.
 2. Owsiak W., Owsiak A. Rozszerzenie algebry algorytmów /Pomiary, automatyka, kontrola. – № 2, 2010. – S. 184 – 188.
 3. Owsiak W., Owsiak A., Owsiak J. Teoria algorytmów abstrakcyjnych i modelowanie matematyczne systemów informacyjnych.– Opole: Politechnika opolska, 2005. – 275 s.
 4. Ovsyak V.K.: Computation Models and Algebra of Algorithms. http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/ VNULP/ISM/ 2008_621/01.pdf
 5. Овсяк В. Алгоритми: аналіз методів, алгебра впорядкувань, моделі, моделювання. – Львів: Світ, 1996. – 132 с.
 6. Овсяк В. Алгоритми: методи побудови, оптимізації, дослідження вірогідності. – Львів: Світ, 2001. – 160 с.
 7. Овсяк О. Модель абстрактної підсистеми комп’ютерної інформаційної системи генерування коду /О. Овсяк //Компютерні науки та інформаційні технології. Вісник національного університету Львівська політехніка. – №686. 2010. – С.127 – 136.
 8. Бритковський В.М. Моделювання редактора формул секвенційних алгоритмів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. тех. наук: спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / В.М. Бритковський – Львів, 2003. – 18 с.
 9. Василюк А.С. Підвищення ефективності мате- матичного і програмного забезпечення редактора формул алгоритмів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. тех. наук: спец. 01.05.02 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем» / А.С. Василюк – Львів, 2008. – 20 с.
 10. Petzold C. Programowanie Windows w języku C#. –Warszawa: «RM», 2002. – 1161 s.
 11. Мэтью Мак-Дональд. Windows presentation foundation в .NET 3.5 с примерами на C# 2008. – М.–СПб.– К.: «Apress», 2008. – 922 с.