сировинні ресурси

OBTAINING AND USING SUBSTRATES WITH SEWAGE SLUDGE

The article is devoted to the study of the prospects of using compost with sewage sludge in the raw material for the recultivation of disturbed lands. A special installation was used for bio-composting, which allowed controlling of the process parameters. The results of bio-indication of composts obtained under different conditions of compositions of the raw material mixture are given. Based on the analysis of the results of bio-indication, the optimal composition of the raw material mixture using "fresh" and "old" sewage sludge is established.

Безвідходне виробництво в Україні: досвід ЄС

Сьогодні принцип безвідходного виробництва («zero-waste») є не лише світовим трендом, а й ефективним механізмом захисту та збереження навколишнього середовища, а також повнішого використання ресурсного потенціалу підприємств. Головна ідея безвідходного виробництва — це перетворення сировини, що надійшла на підприємство, її залишків, а також відходів отриманих в процесі виробництва, у готову продукцію, здатну приносити дохід.

Аналізування факторів впливу на толінгові операції підприємств

Охарактеризовано інструментарій аналізування факторів впливу на толінгові операції підприємств. На підставі результатів анкетного опитування  визначено ключові фактори впливу на толінгові операції підприємств та вибрано репре- зентативні індикатори, які відображають їхній вплив. Розроблено та обґрунтувано кореляційно-регресійні залежності індикаторів інтерпретації найвагоміших внут- рішніх факторів впливу та зовнішніх факторів впливу на результуючий показник виконання толінгових операцій підприємства.