Вісник № 869, 2017

УДК 800

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. – № 869. – 120 с.

ISSN 0321-0499

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартування термінології, термінологія природничих та гуманітарних знань.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 32 засідання від 28.03.2017 р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

За можливі технічні збіги з іншими науковими працями автори відповідають персонально

У цьому номері

(20 статей)
Ростислав Коваль, Оксана Тиравська
cc. 39 - 46
Ірина Ментинська, Галина Наконечна
cc. 68 - 71

Редактор: Микола Зубков

Комп’ютерне опрацювання: Роман Мисак

Художник-дизайнер: Анна Христонько

 

Здано до видавництва 22.09.2017. Підписано до друку 05.10.2017.

Формат 60x84 ⅛. Папір офсетний. Друк на ризографі.

Умовн. друк. арк. 13,0. Обл.-вид. арк. 11,3.

Наклад 100 прим. Зам. 171448.

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи № 4459 від 27.12.2012 р.

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000