СИНТЕЗ ЗОБРАЖЕНЬ-ОРНАМЕНТІВ

https://doi.org/10.23939/ujit2021.03.056
Надіслано: Квітень 25, 2021
Прийнято: Червень 01, 2021
1
Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна
2
Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна; Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

Розроблено математичну модель синтезу зображень-орнаментів і програмно реалізовано редактор зображень-орнаментів, які базуються на теорії симетрії. У роботі показано фундаментальну роль симетрії. Проаналізовано, що методи теорії симетрії використовують в фізиці, хімії, біології та в техніці. З'ясовано, що симетрія базується на перетворенні та збереженні. Встановлено, що симетрична система базується на сукупності інваріантів, побудованих згідно з певних правил. Показано, що симетрія бордюрів і симетрія сітчастих орнаментів використовують в орнаментах. Синтез зображень-орнаментів розглянуто на прикладі української народної вишивки. Проаналізовано внесок закордонних і вітчизняних вчених у розвиток теорії симетрії та синтезу зображень. Показано, що українська народна вишивка є цінне надбання культурної і матеріальної спадку народу, важливе джерело вивчення його історії. Проаналізовано, що існує понад 100 видів різноманітних технічних прийомів вишивки. Показано роль відомих митців України у популяризації та організації музеїв української народної вишивки.

Досліджено, що вишивка будується з окремих мотивів або з орнаментів. Орнаменти складаються з підорнаментів. Підорнамент – це узор, що складається з ритмічно впорядкованих однакових елементів (побудований на одній групі перетворення). Підорнаменти діляться на рапорти. Рапортом називається мінімальна за площею область, якою можна покрити підорнамент, використовуючи тільки переноси. Рапорт, водночас, ділиться на ще менші частинки: мотив або елементарний рисунок. Досліджено, що в вишивальних орнаментах є 7 груп смуги і 12 – площини.

Розроблено математичні моделі синтезу зображень-орнаментів для груп смуги та груп площини. Математичні моделі наведені для ідеальних орнаментів. У разі зміщень осей чи центрів симетрій, необхідно підкоректувати коефіцієнти зміщень матриць перетворень. Наведено зразки вишиваних орнаментів відповідних груп площини та смуги. Розроблено редактор зображень-орнаментів, який дає змогу синтезувати складні орнаментні зображення на підставі аналітичних формул елементарного рисунка, підорнаменту та орнаменту. Наведено приклади реальних і синтезованих зразків української народної вишивки.

[1]     Bo­iko, V. M., Va­nieieva, O. O., Zha­lii, O. Yu., & Po­povych, R. O. (2020). Iz symet­riieiu v zhytti ta ma­te­matytsi. Visnyk NAN Uk­ra­iny, 12, 87–92. [In Uk­ra­ini­an].

[2]     Fe­do­rov, E. S. (1949). Sim­metri­ya i struk­tu­ra kris­tallov: Os­nov­nye ra­boty. Mos­cow: Izd-vo Akad. na­uk SSSR. [In Rus­si­an].

[3]     Hrytsyk, V. V., Be­rez­ka, K. M., & Be­rezsky, O. M. (2002). Me­tod opysu ta synte­zu zob­razhen-or­na­men­tiv. Do­po­vi­di Nat­si­onal­noi aka­de­mii na­uk Uk­ra­iny, 7, 64–71. [In Uk­ra­ini­an].

[4]     Hrytsyk, V. V., Be­rez­ka, K. M., & Be­rezsky, O. M. (2005). Mo­de­liu­vannia ta syntez skladnykh zob­razhen symetrychnoi struk­tury. Lviv: UAD – DNDIII. [In Uk­ra­ini­an].

[5]     Hrytsyk, V. V., Be­rezska, K. M., & Be­rezsky, O. M. (2004). Mo­de­ling and synthet­his of complex symmet­ri­cal ima­ges. In­terna­ti­onal jo­ur­nal of pat­tern re­cog­ni­ti­on and ar­ti­fi­ci­al in­telli­gen­ce, 18(2), 175–195.

[6]     Ka­ra-Vasyli­eva, T. (1993). Uk­ra­inska vyshyvka: Al­bom. Kyiv: Mystetstvo. [In Uk­ra­ini­an].

[7]     Kupchynska, L. (2021). Ma­hiia uk­ra­inskoi vyshyvky. Ret­ri­eved from: http://www.lsl.lviv.ua/in­dex.php/uk/vir­tu­al­na -ga­le­re­ya/ma­gi­ya-uk­ra­yinsko­yi-vyshyvky/

[8]     Pav­li­dis, T. (1986). Al­go­ritmy mas­hinnoj gra­fi­ki i ob­ra­bot­ki izob­razhe­nij. Mos­cow: Ra­dio i svyaz. [In Rus­si­an].

[9]     Rodzhers, D., & Adams, Dzh. (1980). Ma­te­ma­tic­heskie os­no­vy mas­hinnoj gra­fi­ki. Mos­cow: Mas­hi­nostro­enie. [In Rus­si­an].

[10]  Ru­dinska­ya, A. I. (1994). Or­na­ment: Is­kusstvo ma­te­ma­ti­ka i hu­dozhni­ka. Dnep­ro­pet­rovsk: Iz­da­telstvo DGU. [In Rus­si­an].

[11]  Shub­ni­kov, A. V., & Kop­cik, V. A. (2004). Sim­metri­ya v nau­ke i is­kusstve. Mos­cow-Iz­hevsk: Insti­tut kompyu­ternyh issle­do­va­nij. [In Rus­si­an].

[12]  Sto­yan Yu. G., Pa­na­sen­ko A. A. Pe­ri­odic­heskoe raz­me­shhe­nie ge­omet­riches­kikh obek­tov. (1978). Kyiv: Nau­ko­va dum­ka. [In Rus­si­an].

[13]  Ur­mancev, Yu. A. (1974). Sim­metri­ya pri­rody i pri­ro­da sim­metrii. Mos­cow: Mysl. [In Rus­si­an].

[14]  Vejl, G. (1968). Sim­metri­ya. Mos­cow: Nau­ka. [In Rus­si­an]