Volume 3, Number 2, 2017

У цьому номері

(12 статей)
Vasyl Olshanskiy, Stanislav Olshanskiy, Maksym Slipchenko
DOI: https://doi.org/10.23939/ujmems2017.02.001
1-10
Jerzy Jaroszewicz, Olesya Maksymovych, Андрій Дзюбик, Ihor Nazar
DOI: https://doi.org/10.23939/ujmems2017.02.038
38-46
Андрій Дзюбик, Volodymyr Palash, Іван Хомич, Stanislav Hrynus
DOI: https://doi.org/10.23939/ujmems2017.02.047
47-54
Володимир Білобородченко, Андрій Дзюбик, Андрій Забранський
DOI: https://doi.org/10.23939/ujmems2017.02.055
55-66