Application of wear-resistant coating by electrospark alloying method using an eutectic electrode material

https://doi.org/10.23939/ujmems2018.01.040
Надіслано: Березень 14, 2018
Переглянуто: Травень 22, 2018
Прийнято: Червень 26, 2018

O. Bilous, B. Mahura, "Application of wear-resistant coating by electrospark alloying method using an eutectic electrode material", Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science, vol. 4, no. 1, pp. 40-48, 2018.

1
Lviv Polytechnic National University
2
Ukrainian National Forestry University

Analysis of the literature database connected with the usage of an electro-spark alloying (ESA) for tool hardening has been carried out in the article.

Necessity of developing a new tungstenless electrode materials with eutectic structure for improvement of an electro-spark alloying technologies has been proved. Therefore, the structure of a new eutectic Fe-Mn-C-B-Si-Cr-Li alloy system has been developed and manufacturing techniques of an alloying by a sintering method has been offered.

The article presents the scientific data obtained on the modern equipment. Electronic spectroscopy – spectral analysis of an eutectic electrode alloy has been carried out by an electronic spectrometer of JAMP-10S model (JEOL). X-ray phase analysis of the alloy has been carried out on  the "Dron-UM1".

[1] A. D. Verkhoturov, et al., “Svoistva iznoso-stoikikh pokrytii iz evtekticheskikh splavov khrom – karbid” [“Properties of wear-resistant coatings from eutectic chromium-carbide alloys”], Poroshkovaia metallurgiia [Powder metallurgy], no. 3, pp. 45-50, 1984. [in Russian].

[2] O. V. Bilous, et al., “Vprovadzhennia suchasnykh tekhnolohii zmitsnennia instrumentalnykh stalei dlia obrobky derevynnykh materialiv” [“Implementation of modern technologies for the strengthening of instrumental steels for the processing of wood materials”], Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of UNFU], vol. 22.6, pp. 86-90, 2012. [in Ukrainian].

[3] V. M. Golubetc, and M. I. Pashechko, “Printcipy sozdaniia i osobennosti formirovaniia evtekticheskikh pokrytii iz zhidkoi fazy” [“Principles of creation and features of the formation of eutectic coatings from the liquid phase”], Fizyko-khimichna mekhanika materialiv [Physico-Chemical Mechanics of Materials], no, pp. 25-29, 1984. [in Russian].

[4] V. M. Golubetc, Dolgovechnost evtekticheskikh pokrytii v korrozionnykh sredakh [Durability of eutectic coatings in corrosive environments]. Kyiv, Ukraine: Naukova Dumka Publ., 1990. [in Russian].

[5] V .P. Glukhov, Boridnye pokrytiia na zheleze i stali [Boride coatings on iron and steel]. Kyiv, Ukraine: Naukova Dumka Publ., 1970. [in Russian].

[6] M. I. Pashechko, V. M. Golubetc, and M. V. Chernetc, Formirovanie i friktcionnaia stoikost evtekticheskikh pokrytii [Formation and frictional resistance of eutectic coatings]. Kyiv, Ukraine: Naukova Dumka Publ., 1993. [in Russian].

[7] M. I. Pashechko, and V. M. Golubetc, “Sposob polucheniia evtekticheskikh termo-diffuzionno-naplavlennykh pokrytii” [“Method for obtaining eutectic thermo-diffusion-deposited coatings”], Metallovedenie i termicheskaia obrabotka metallov [Metallurgy and heat treatment of metals], no. 6, pp. 26-30, 1989. [in Russian].

[8] V. M. Golubetc, and M. I. Pashechko, Iznosostoikost pokrytii iz evtektiki na osnove sistemy Fe-Mn-C-B [Wear resistance of eutectic coatings based on the Fe-Mn-C-B system]. Kyiv, Ukraine: Naukova Dumka Publ., 1989. [in Russian].

[9] M. V. Maltcev, Metallografiia tugoplavkikh, redkikh i radioaktivnykh metallov i splavov [Metallography of refractory, rare and radioactive metals and alloys]. Moscow, Russia: Metallurgiia Publ., 1971. [in Russian].

[10] V. M. Holubets, and O. V. Bilous, “Trybotekhnichni vlastyvosti zmitsnenykh elektroiskrovoiu i lazernoiu obrobkoiu instrumentalnykh stalei pry tochinni derevynnykh materialiv” [“Tribotechnical properties of hardened electroscope and laser treatment of instrumental steels when finishing wood materials”], Naukovyi visnyk [Scientific Bulletin], vol. 12.2, pp. 107-116, 2002. [in Ukrainian].

[11] V. K. Grishin, et al., Svoistva litiia [Properties of lithium]. Moscow, Russia: Metallurgizdat Publ., 1963. [in Russian].

[12] M. Khansen, and K. Anderko, Struktury dvoinykh splavov [Structures of binary alloys], vol. 2. Moscow, Russia: Metallurgizdat Publ., 1962. [in Russian].

[13] R. P. Elliot, Struktury dvoinykh splavov [Structures of binary alloys]. Moscow, Russia: Metallurgiia Publ., 1970. [in Russian].

[14] O. V. Bilous, et al., “Vplyv vydu nanesenoho pokryttia na trybotekhnichni vlastyvosti rizhuchoho instrumentu” [“Influence of the kind of applied coating on the tribotechnical properties of the cutting tool”], Naukovyi visnyk: Problemy derevoobrobky na rubezhi XXI stolittia: nauka, osvita, tekhnolohii [Scientific Bulletin: Problems of woodworking at the turn of the 21st century: science, education, technologies], vol. 9.5, pp. 239-245, 1999. [in Ukrainian].

[15] O. V. Bilous, et al., “Vplyv rezhymiv rizannia na stiikist instrumentu pry tochinni derevyny” [“Effect of cutting modes on the stability of the tool for finishing wood”], Naukovyi visnyk [Scientific Bulletin], vol. 11.1, pp. 88-89, 2000. [in Ukrainian].

[16] O. B. Hasii, “Rozrobka evtektychnykh elektrodiv dlia elektroiskrovoho zmitsnennia detalei mashyn i osnashchennia” [“Development of eutectic electrodes for electroscrew strengthening of machine parts and equipment”], PhD dissertation, Karpenko Physico-Mechanical institute of the NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine, 1993. [in Ukrainian].