All Authors

Authors Affiliation
A.M. Bubniak Moravske naftove doly
D. N. Liashchuk SGE «Ukrgeofizika»
V. I. Shamotko Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine
O. I. Pidvirnyi Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine
Y. T. Mikhayluyk Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine
I.P. Moroz Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine
T. Klymkovych (copy) Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine
Yu. Gorodisky Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine
O. V. Syrojezhko Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine
Ya. S. Sapuzhak Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine
M. I. Halabuda Institute of geology and geochemistry of combustible minerals of NAS of Ukraine
O. M. Gnylko Institute of geology and geochemistry of combustible minerals of NAS of Ukraine
S. Kruglov Ukrainian State Geological Research Institute
V. Kolosovska Ministry of Environment and Natural Resources of Ukraine
K. I. Sveshnikov Ivan Franko National University of Lviv
M. I. Lyebed’ National Academy of Sciences of Ukraine
Ye. I. Patalakha National Academy of Sciences of Ukraine
S. M. Yesipovich NJSC “Nadra Ukrayny”
R. I. Kiselyk Lviv Polytechnic National University
N. Shupyaniy Lviv Polytechnic National University
O. A. Abrikosov Lviv Polytechnic National University
V.A. Nasonkin Taurida National University named after VI Vernadsky
O.A. Boborykina Taurida National University named after VI Vernadsky
V. I. Tregubenko Ukrainian State Geological Institute
V.P. Shljahovyj Poltava Gravimetric Observatory within S. I. Subbotin Institute of Geophysics
O.V. Shabatura Taras Shevchenko National University of Kyiv
M.I. Tolstoy Taras Shevchenko National University of Kyiv
A.I. Solonec The main center of special control of NSAU
Yu.A. Andruschenko The main center of special control of NSAU
Yu.О. Gordienko The main center of special control of NSAU
V.V. Shljahovyj Poltava Gravimetric Observatory within S. I. Subbotin Institute of Geophysics
V. P. Kyryliuk Ivan Franko National University of Lviv
L.Latynina Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of Sciences
T.V. Guseva Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of Sciences
T. P. Sumaruk Institute of Geophysics named after SI. Subbotin NAS of Ukraine
A. M. Kushnir Institute of Geophysics named after SI. Subbotin NAS of Ukraine
I.I. Yarema Department of seismicity of the Carpathian region of the Institute of Geophysics them SI. Subbotin NAS of Ukraine
O.M. Novotna Department of seismicity of the Carpathian region of the Institute of Geophysics them SI. Subbotin NAS of Ukraine
M.M. Narivna Department of seismicity of the Carpathian region of the Institute of Geophysics them SI. Subbotin NAS of Ukraine
A. R. Gnyp Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of the NAS of Ukraine
Yu. T. Verbytskyi Department of seismicity of the Carpathian region of the Institute of Geophysics them SI. Subbotin NAS of Ukraine; Institute of Geophysics National Academy of sciences of Ukraine
P. Bahmach ECOMM Co
Y. Macharet Institute of Geography
M. Mockalevsky Institute of Geography
Y. Ladanovsky ECOMM Co
R. Greku Institute of geological sciences
V. M. Hlotov Lviv Polytechnic National University
G. Milinevsky Taras Shevchenko National University of Kyiv
S. Kovalenok National Antarctic Scientific Center of Ukraine
V. H. Bakhmutov Institute of Geophysics named after SI. Subbotin NAS of Ukraine
I. O. Chobotok Carpathian Branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine
L.V. Havrylets Lviv branch of UkrGGRI
B. I. Volosetskyi Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika "
V.V. Ivanov Lviv branch of UkrGGRI
A.B. Bodnarchuk Lviv branch of UkrGGRI
A. Kleinаs ZAO Manifoldas, Gargždai; Institute of Geology and Geography at the Center for Nature Studies
M. Yu. Nesterenko Lviv branch of UkrGGRI, Lviv Integrated Research Center of UkrNIIgazu
L.I. Davybida Research Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and eco-geology
S. Strekozov CGE Azov, "Pivdenukrheolohiya"
B. Borodynia CGE Azov, "Pivdenukrheolohiya"
V. Pashchenko Lviv National University named after. I.Franka
A. Lyssak Ukrainian State Geological Prospecting Institute
I.M. Bubniak Lviv Polytechnic National University
Y.M. Vikhot S. I. Subbotin Institute of Geophysics NAS of Ukraine
V.P. Marusjak Lviv National University named after. I.Franka
V. O. Vaschenko DC “Zahidukrgeologia”
O. Kiselik Lviv Polytechnic National University
V. Novosad Lviv Polytechnic National University
O. Ostrovska Lviv Polytechnic National University
A. L. Ostrovskij Lviv Polytechnic National University
T. Jakobchuk Lviv Polytechnic National University
O. M. Smirnova Lviv Polytechnic National University
N. Revutska Lviv Polytechnic National University
D. Kereush Lviv Polytechnic National University
L. Perovych Lviv Polytechnic National University
R. Peresoliak Uzghhorod national university
A. Y. Malitskyi Lviv Polytechnic National University
T. J. Ilkiv Lviv Polytechnic National University
I. Kolb Lviv Polytechnic National University
R. Sossa Lviv Polytechnic National University; State Research and Production Enterprise "Kartografiya"
О. Golubtsov Institute of Geography, National Academy of Sciences of Ukraine
S. Savchuk Lviv Polytechnic National University
A. Prokopchuk National University of Water and Environmental Engineering
A.V. Polivtsev Ukrainian State Geological Prospecting Institute
V. Lityn`skyi Lviv Polytechnic National University
O. M. Hnylko Institute of geology and geochemistry of combustible minerals of NAS of Ukraine
P. Voloshin Ivan Franko National University of Lviv
T.B. Chepurna Research Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Ecology
H.R. Starodub Naukovo-doslidnyy instytut ,,Naukanaftohaz" Instytut heofizyky NAN Ukrayiny
B.Ye. Kuti'ovs'kyy Naukovo-doslidnyy instytut ,,Naukanaftohaz" Instytut heofizyky NAN Ukrayiny
S.P. Siredzhuk S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine
Yu.P. Starodub(copy) Naukovo-doslidnyy instytut ,,Naukanaftohaz" Instytut heofizyky NAN Ukrayiny
Ye. Zanimonskiy Institute of Geodesy and Cartography, Warszawa, Poland
J. Kryński Institute of Geodesy and Cartography, Warszawa, Poland
T.R. Pavliv Lviv Polytechnic National University
Yu. O. Lukyanchenko Lviv Polytechnic National University
A. N. Lopushanskyi Lviv Polytechnic National University
V.I. Nikulishyn Lviv Polytechnic National University
R.O. Vysotenko Scientific Research Institute "Geodesy and Cartography"
O.V. Serant Lviv Polytechnic National University