хром

Динаміка адсорбції іонів Сu2+та Сr3+ в апараті колонного типу

Представлено результати експериментальних досліджень динаміки сорбції та іонообмінного поглинання іонів купруму та хрому цеолітом у апараті колонного типу. Було проаналізовано існуючий теоретичний апарат для опису процесів адсорбції . Досліджено механізм процесу адсорбції і розроблено методи для ідентифікації експериментальних даних теоретичним моделям. Експериментально досліджено сорбційну ємність цеоліту щодо іонів купруму та хрому в динамічних умовах. Побудовано вихідні криві динаміки адсорбції іонів купруму та хрому цеолітом в апараті колонного типу.

Сорбція іонів хрому із водних розчинів природним клиноптилолітом

The adsorption properties of Transcarpathian clinoptilolite regarding Cr (VI) ions is studied. It was found that the adsorption isotherm has s-like form and belongs to the isotherm of type II. It is established that the adsorption proceeds further after the formation of monomolecular adsorption layer. It leads to the cteation of dimolecular layer. Вивчено адсорбційні властивості закарпатського клиноптилоліту стосовно іонів  Cr (VI). З’ясовано, що ізотерма адсорбції має s-подібний вигляд і належить до ізотерми  ІІ типу.

Статика поглинання двох іонів важких металів природним цеолітом

Важкі метали є особливо небезпечними для водного середовища, і очищення
стічних вод від цих металів є обов’язковим перед їх скиданням до природних водойм.
Літературні джерела свідчать про дослідження адсорбції окремих компонентів важких
металів. Досліджено одночасну сорбцію двох компонентів, один із яких знаходиться у
катіонній формі (купрум), а інший – в аніонній формі (хром). Експериментально
досліджено статику одночасного поглинання іонів важких металів: купруму та хрому із
розчинів природним цеолітом Сокирницького родовища, основою якого є